Hide metadata

dc.contributor.authorNess, Sarah Helén Anjaria
dc.date.accessioned2018-09-28T22:00:10Z
dc.date.available2019-06-20T22:47:22Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationNess, Sarah Helén Anjaria. Indikatorer for identifikasjon av Sub-akutt og Akutt Funksjonssvikt hos Eldre (SAFE) i forhold til andre etablerte kartleggings- og vurderingsinstrumenter. En scoping review.. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/65007
dc.description.abstractMasteroppgaven er todelt og består av en artikkel og en refleksjonsoppgave. Formål: Artikkel: 1) Gjennomføre en scoping review som identifiserer og beskriver eksisterende kliniske instrumenter som har til hensikt å avdekke tegn på funksjonssvikt hos eldre. 2) Sammenligne eksisterende instrumenters observasjons- og vurderingsområder med tilsvarende områder i det kliniske verktøyet Sub-akutt og Akutt Funksjonssvikt hos Eldre (SAFE). Refleksjonsoppgave: Øke min forståelse for en scoping reviews metodologiske gjennomførelse. Beskrive styrker og svakheter ved en scoping review sammenlignet med en systematisk review. Besvarer en scoping review artikkelens forskningsspørsmål? Teoretisk forankring: Artikkel: Funksjonssvikt påvirker eldres helse negativt. Ved å identifisere tidlige tegn på funksjonssvikt kan helsen bedres. Det finnes i dag flere instrumenter som identifiserer tegn på funksjonssvikt, men ingen tilfredsstillende oversikt over hvilke disse er. Refleksjonsoppgave: Valg av review metode må være begrunnet i formålet med en studie og presenteres slik at leseren kan vurdere styrker og svakheter. Kvalitet, validitet, reliabilitet og tematisk analyse må spesielt vektlegges. Metode: Artikkel: Basert på metodelitteratur som beskriver gjennomførelsen av en scoping review. Systematiske søk ble utført i databasene Cinahl, Medline, Embase og Cochrane. Kun vitenskapelige artikler ble inkludert. Tematisk analyse av funnene ble utført. Refleksjonsoppgave: Bygger på relevant metodelitteratur som ble identifisert ved litteratursøk til artikkel. Litteratur om kvalitet, reliabilitet og tematisk analyse vektlegges. Resultat: Artikkel: Fire kvantitative artikler og følgende seks instrumenter ble identifisert: Minimum Data Set (MDS), Hospital Admission Risk Profile (HARP), Identification of Senior At Risk (ISAR), Complexity Prediction Instrument (COMPRI), The six-item Triage Risk Screening Tool (TRST) og Resident Assessment instrument (RAI). Funnene er tredelt: 1.Observasjonsområder SAFE har tilfelles med de andre instrumentene (11 totalt): Kognitiv status, fysisk funksjon, medisinsk egenomsorg, generell egenomsorg, eliminasjon, ernæring, respirasjon, sirkulasjon, hud og slimhinner, personlig hygiene og sanser og kommunikasjon. 2.Observasjonsområder som finnes i de andre instrumentene, men ikke i SAFE (fire totalt): innleggelser, sosiodemografiske data, diagnoser og sosialt nettverk. 3.Observasjonsområder som finnes i SAFE, men ikke i de andre instrumentene (to totalt): Smerte og søvn og hvile. Refleksjonsoppgave: Det er en styrke at en scoping review identifiserer flest og inkluderer ulike typer litteratur. En svakhet er at inkludert litteratur ikke kvalitetsvurderes utover at artiklene er publisert i et vitenskapelig tidsskrift. I en systematisk review kvalitetsvurderes artiklene før inklusjon og har derfor høyere reliabilitet enn en scoping review. En svakhet er at en systematisk review er tidkrevende på grunn av kvalitetsvurderingen og at instrumenter som er i klinisk bruk kan være ekskludert. Konklusjon: Artikkel: I dag brukes minst seks ulike instrumenter for identifisering av funksjonssvikt hos eldre. Disse instrumentene omfatter tilsammen 17 ulike observasjonsområder. Det er en styrke at SAFE inkluderer 11 av disse og også de åtte mest forekommende observasjonsområdene. Smerte, søvn og hvile er kun inkludert i SAFE, dette er en potensiell styrke. En mulig svakhet er at SAFE ikke inneholder noen sentrale observasjonsområder som innleggelser, sosiodemografiske data, diagnoser og sosialt nettverk. Refleksjonsoppgave: Utfra artikkelens hensikt besvarer en scoping review forskningsspørsmålene i artikkelen best da den fanger opp de instrumenter som er i klinisk bruk. Valg av en scoping review må begrunnes godt og forutsetter att leser av reviewen kritisk vurderer kvalitet på inkluderte arbeidernob
dc.description.abstractThis master thesis consists of an article and an essay: Purpose: Article: 1) Identify and describe assessment tools, which purpose is to disclose signs of functional decline among the elderly by conducting a scoping review. 2) Compare observation- and assessment areas in existing assessment tools with the corresponding areas in SAFE. Essay: Increase my knowledge of the methodology behind a scoping review. Describe strengths and weaknesses with a scoping review compared to a systematic review. Does a scoping review answer the research question of the article? Literature Review: Article: Functional decline affects the health of the elderly negatively. By identifying early signs on functional decline, the health status can be improved. Several existing instruments for identifying functional decline can be found, but there is no available overview of them. Essay: The choice of review method must be based on the purpose of a study, and be presented in a way that the reader can assess strengths and weaknesses. Quality, validity, reliability and thematic analysis must be especially emphasized. Method: Article: Based on methodological literature that describes the conduction of a scoping review. Systematic searches were done in these databases: Cinahl, Medline, Embase and Cochrane were conducted. Only scientific articles were included. Thematic analysis of the findings was conducted. Essay: Based on relevant methodological literature that was identified by literature search for the article. Literature about quality, validity, reliability and thematic analysis is emphasized. Results: Article: Four quantitative articles were included, and the following six instruments were identified: Minimum Data Set (MDS), Hospital Admission Risk Profile (HARP), Identification of Senior At Risk (ISAR), Care Complexity Prediction Instrument (COMPRI), The six-item Triage Risk Screening Tool (TRST) and Resident Assessment instrument (RAI). The results are split in three: 1. Observation areas that SAFE has in common with the instruments (11 in total): cognitive status, physical function, medical self-care, general self-care, elimination, nutrition, respiration, circulation, skin and mucous membranes, personal hygiene and senses and communication. 2. Observation areas that other instruments but SAFE include (four in total): admissions, sociodemographic data, diagnoses and social network. 3. Observation areas in SAFE that the other identified instruments do not have: Pain, sleep and rest. Essay: It is an advantage that a scoping review identifies the most, and includes different kinds of literature. A weakness is that included literature is not quality checked beyond the fact that the articles are published in a scientific journal. In a systematic review, the articles are quality checked before inclusion, and it therefore has a higher reliability than a scoping review. A weakness is that a systematic review is time consuming because of the quality assessment, and instruments used in clinical practice may be excluded. Conclusion: Article: Today, a minimum of six different instruments for identifying functional decline among the elderly is being used. These instruments include 17 different observation areas. It is an advantage that SAFE includes 11 of these, and also eight of the most common observation areas. Pain, sleep and rest is only included in SAFE, which is a potential strength. A possible weakness is that SAFE does not include central observation areas like hospital admissions, sociodemographic data, diagnoses and social network. Essay: With regard to the purpose of the article, a scoping review is preferred because it includes the instruments used in clinical practice. The choice of this method must be thoroughly justified, and requires that the reader critically evaluates the quality of the work included.eng
dc.language.isonob
dc.subjectkartleggingsverktøy
dc.subjecteldre
dc.subjectfunksjonssvikt
dc.subjectScoping review
dc.subjectSAFE
dc.subjectforebygging
dc.titleIndikatorer for identifikasjon av Sub-akutt og Akutt Funksjonssvikt hos Eldre (SAFE) i forhold til andre etablerte kartleggings- og vurderingsinstrumenter. En scoping review.nob
dc.title.alternativeIndicators for identification of Sub-acute/Acute Functional decline in Elderly patiens (SAFE) compared to other established Tools for assessment of fuctional decline. A scoping review.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-09-28T22:00:10Z
dc.creator.authorNess, Sarah Helén Anjaria
dc.identifier.urnURN:NBN:no-67546
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/65007/1/Ferdig-masteroppg19-06--kl-02-00-2.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata