Hide metadata

dc.contributor.authorPedersen, Ane-Marthe
dc.date.accessioned2018-09-21T22:00:38Z
dc.date.available2018-09-21T22:00:38Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationPedersen, Ane-Marthe. Digital sorg – hva er rett og galt? En etisk kartlegging av privat sorg på Facebook. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/64898
dc.description.abstractInternett og sosiale medier har utviklet en ny plattform og arena hvor vi deler sorg, minner, følelser, og tanker etter noen nære og kjæres bortgang. Fenomenet kalles digital sorg og det øker betraktelig. Men å dele et såpass sårbart og vanskelig tema på Facebook skaper reaksjoner og konflikter. Hva er rett og galt i kontekst av digital sorg? Det etiske spørsmålet er stort og vanskelig å svare på. Vi kan ikke definere eller utvikle lover og regler på hva og hvordan vi skal dele på Facebook. Plattformen er et sted for ytring, men ved å utvikle veiledende retningslinjer kan risikoer og konflikter reduseres. For å kunne utvikle retningslinjer har studien kartlagt de digitale sørgendes valg og handlinger som reflekterer deres iboende norm. Deres iboende norm har blitt forstått ved hjelp av tre etiske rammeverk: utilitarisme, dydsetikk og omsorgsetikk. 241 personer, som alle har delt sorg på Facebook, har tatt del i en digital kvantitativ og anonym spørreundersøkelse, med spørsmål kodet til en eller flere av de overnevnte etiske rammeverkene. I fremlegg av etiske funn og resultater er faktoren kjønn blitt vektlagt og belyst, da den bidrar til å skape et overordnet bilde av samfunnet, som videre gir mulighet til å utvikle allmenne objektive retningslinjer. Funnene er likevel ikke representative eller generaliserbare, da de baseres seg på en skjev fordeling mellom antall kvinnelige og mannlige respondenter om har deltatt i studien. Studien er designet for å beskytte respondentenes identitet og samtykke er innhentet for anonymiserte, men gjengitte sitater, etter godkjenning fra NSD. Innhentet datamaterialet er slettet etter endt forskning. Den gjennomførte forskningen bidrar til å øke den etiske forståelsen av digital sorg, og videre være en døråpner i utviklingen av etiske retningslinjer for fremtidens digitale sørgende.nob
dc.description.abstractInternet and social media have created a new platform and area for sharing grief, memories, feelings, and thoughts after the loss of someone dear and close. The phenomenon is called digital grief and it is increasing. But sharing such a vulnerable and difficult topic on Facebook creates reactions and conflicts. What is right and wrong in context of digital grief? The ethical question is big and difficult to answer. We cannot define or develop laws and rules based on what and how we can share. Facebook is a platform for freedom of expression, but by developing ethical guidelines for those who want to share grief on Facebook, risks and conflicts can be reduced. To be able to create guidelines, the study has mapped the digital mourner’s choices and actions that reflect their inherent norms. Their inherent norms have been understood by means of three ethical frameworks: utilitarianism, virtue ethics and ethics of care. 241 people, who all have shared grief on Facebook, have participated in a digital quantitative and anonymous survey, with questions encoded to one or more of the above mentioned ethical frameworks. When showing findings and results, gender as a factor has been emphasized and highlighted, as it provides an overall picture of the society, which further provides the opportunity to create objective general guidelines. However, the findings are not representative or generalizable, as they are based on a skewed distribution between the number of female and male respondents. The study is designed to protect the identity of the respondents and informed consent is given for anonymized but direct quotes, as approved by NSD. The data was deleted after ended project. The research makes it possible to create a greater ethical understanding of digital grief as a phenomenon, and to be a door opener in the development of ethical guidelines for the future digital mourners.eng
dc.language.isonob
dc.subjectDigital sorg
dc.subjectetikk
dc.subjectetiske retningslinjer
dc.titleDigital sorg – hva er rett og galt? En etisk kartlegging av privat sorg på Facebooknob
dc.title.alternativeDigital grief - what is right and wrong? An ethical mapping of private grief on Facebookeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-09-21T22:00:38Z
dc.creator.authorPedersen, Ane-Marthe
dc.identifier.urnURN:NBN:no-67437
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/64898/1/pedersen_master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata