Hide metadata

dc.contributor.authorRøskar, Marita Søvik
dc.date.accessioned2018-09-07T22:04:33Z
dc.date.available2018-09-07T22:04:33Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationRøskar, Marita Søvik. Teknologi og kommunikasjon i endring: En studie av norske virksomheters anvendelse og etiske perspektiver til kunstig intelligente chatbots. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/64539
dc.description.abstractDenne masteroppgaven undersøker hvilke muligheter og utfordringer norske virksomheter har knyttet til kunstig intelligente chatbots. For å kunne besvare oppgavens overordnede problemstilling, retter oppgaven fokus på hvordan kunstig intelligente chatbots påvirker en virksomhets kommunikasjon med sine omgivelser, samt belyser hvilke etiske refleksjoner virksomheter gjør seg i møte med kunstig intelligente chatbots. Oppgavens teoretiske rammeverk består av teoretiske perspektiver rundt kunstig intelligens og hvordan kunstig intelligens endrer samfunnet, mediatiseringen og datafiseringen av samfunnet, chatbots samt de ulike kommunikasjonsformene og bruksområdene som chatbots kan knyttes til, og til slutt ulike etiske dimensjoner ved kunstig intelligente chatbots: inkludert virksomheters bruk av data og hensynet til personvernet. Oppgaven har gjennomført kvalitative intervjuer med åtte informanter, fra syv virksomheter som opererer i det norske landskapet. Studiens utvalg representerer tre ulike kategorier: Virksomheter som anvender kunstig intelligente chatbots i dag, virksomheter som har planer om å lansere en chatbot i nær fremtid og virksomheter som utvikler chatbots til ulike kunder. Oppgaven avdekker en rekke muligheter og utfordringer knyttet til virksomheters anvendelse av kunstig intelligente chatbots. For det første åpner kunstig intelligente chatbots opp for en ny kommunikasjonsplattform- og kanal for virksomheters kunder. Kunder kan i dag kommunisere med virksomheter på samme måte som de kommuniserer med venner og familie. Virksomheters bruk av data og deres hensyn til personvernet er to viktige etiske utfordringer virksomheter står overfor, og må ta hensyn til, ved anvendelsen av en kunstig intelligent chatbot. En kunstig intelligent chatbot automatiserer og effektiviserer menneskelige forsynte tjenester. Dette fører til nye krav til kompetanse og omstilling i virksomheter. Analysen har gitt økt forståelse om hvilke muligheter og utfordringer virksomheter står overfor ved anvendelsen av en kunstig intelligent chatbot.nob
dc.description.abstractThis master thesis examines the opportunities and challenges Norwegian companies have attached to artificial intelligent chatbots. In order to respond to the overall research question, the thesis will focus on how artificial intelligent chatbots affect a companies’ communication with its stakeholders, as well as to clarify which ethical reflections companies meet with artificial intelligent chatbots. The theoretical framework consists of theoretical perspectives on artificial intelligence and how artificial intelligence changes our society, the mediatization and datafication of society, chatbots as well as the various forms of communication and applications that chatbots can be associated with, and finally, different ethical dimensions of artificial intelligent chatbots: including businesses’ use of data and privacy considerations. This thesis has conducted qualitative interviews with eight informants, from seven companies operating in the Norwegian landscape. The companies represent three different categories: Companies that use chatbots today, companies that plan to launch a chatbot in the near future and companies that develop chatbots to different customers. This thesis reveals a number of opportunities and challenges related to the use of artificial intelligent chatbots. Firstly, chatbots open up a new communication platform and channel for customers. Customers can today communicate with a company in the same way they communicate with friends and family. Companies use of data and privacy concerns are two important ethical challenges faced by businesses that must be taken into account when using and implementing a chatbot into their businesses. An artificial intelligent chatbot automates customer service, which means that it can complement, or even replace, previously humanly provided customer service. This leads to new requirements for competence and adaptation in the business. The analysis has given a better understanding of the opportunities and challenges the company faces when using an artificial intelligent chatbot.eng
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleTeknologi og kommunikasjon i endring: En studie av norske virksomheters anvendelse og etiske perspektiver til kunstig intelligente chatbotsnob
dc.title.alternativeTechnology and Communication in Change: A Study of Norwegian Businesses' Use and Ethical Perspectives for Artificial Intelligent Chatbotseng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-09-07T22:04:33Z
dc.creator.authorRøskar, Marita Søvik
dc.identifier.urnURN:NBN:no-66922
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/64539/1/MaritaS-vikR-skar_Masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata