Hide metadata

dc.contributor.authorTalić, Amina
dc.date.accessioned2018-09-07T22:03:40Z
dc.date.available2018-09-07T22:03:40Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationTalić, Amina. Kreativ-i-tet? Kreative tekster i norskfaget. Tre læreres oppfatning og vurderingspraksis.. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/64471
dc.description.abstractHensikten med denne studien er å se nærmere på tre læreres forståelse av begrepet kreative tekster, og vurdering av kreative tekster. Med utgangspunkt i teori og tidligere forskning om kreativitet og kreative tekster i norskfaget i dag, samt teori knyttet til generelle områder innenfor vurdering, har jeg forsøkt å svare på følgende problemstilling: Hvordan vurderer tre lærere på tre forskjellige videregående skoler elevenes kreative tekster? I denne studien har jeg fått innsikt i hvordan mine informanter oppfatter begrepet kreative tekster og egen vurderingspraksis av slike tekster, samt hvordan dette sammenfaller med vurderingen de selv har utført med deres elevbesvarelser. Tre semistrukturerte individuelle intervju ble foretatt i etterkant av innsendingen av tre sett med vurderte elevbesvarelser, slik at utdypende spørsmål om vurderingspraksis også kunne knyttes til reelle tekster som lærerne selv hadde vurdert. Gjennom kategoriske innholdsanalyser av informantutsagn og vurderte elevbesvarelser, har jeg kommet frem til tre hovedfunn. Mitt første hovedfunn er at det er vanskelig for mine informanter å definere og vurdere kreative tekster. Det andre hovedfunnet er at de sentralgitte vurderingskriteriene for kreative tekster ikke følges slavisk av mine informanter, og at vurderingskriteriene i ulik grad må brytes opp i mindre deler ved kreative vurderingssituasjoner. Mitt siste hovedfunn er at mine informanters forståelse av kreative tekster og en av Utdanningsdirektoratets definisjoner av kreative tekster som jeg har tatt utgangspunkt i, er avvikende. Basert på mitt utvalgte datamateriale i studien, kan jeg ikke konkludere med at vurderingspraksisene knyttet til kreative tekster, utarter seg til enhver tid på samme måte for mine informanter. Det jeg imidlertid ser, er at alle informantene belyser utfordringer ved kompleksiteten av begrepet kreativ tekst, og med dette også at bredden i blant annet definisjonen og vurderingskriterier kan føre til ulike tolkninger av både forståelse og vurdering av kreative tekster.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleKreativ-i-tet? Kreative tekster i norskfaget. Tre læreres oppfatning og vurderingspraksis.nob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-09-07T22:03:40Z
dc.creator.authorTalić, Amina
dc.identifier.urnURN:NBN:no-67072
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/64471/1/Masteroppgave--Amina-Talic-2017-18.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata