Hide metadata

dc.contributor.authorTørresen, Kristina
dc.date.accessioned2018-09-07T22:02:01Z
dc.date.available2018-09-07T22:02:01Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationTørresen, Kristina. Å tolke bibeltekster i religion og etikk. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/64352
dc.description.abstractMasteroppgaven har som hensikt å undersøke hva slags fokus det er på lesing og tolking av bibeltekster i religionsundervisningen på videregående skole. Bakgrunnen for valg av tema er tanken om at religionsfaget står i et spenn mellom tradisjon og fornyelse, der blant annet lesing virker å ha fått en annen betydning for faget i dag enn det tidligere har vært. Tolking av religiøse tekster har vært et mye diskutert tema, og min oppgave tar utgangspunkt i en fagdidaktisk debatt om hvordan en bør jobbe med religiøse fortellinger i religionsundervisningen. Formålet med masteroppgaven min er å undersøke hvordan lærere tenker rundt det å tolke bibeltekster i undervisningen, der jeg bruker noen av begrepene fra den fagdidaktiske debatten for å analysere og drøfte dette. I tillegg er jeg interessert i hvilke didaktiske føringer oppgaver i lærebøkene gir for tolkningsarbeidet med bibeltekstene. Oppgavens problemstilling lyder som følger: Hvilke refleksjoner har to lærere rundt det å tolke bibeltekster i religion og etikk, og hvilke didaktiske føringer gir oppgavene i lærebøkene for elevenes tolkningsarbeid med bibeltekster? I oppgaven har jeg brukt begreper fra Paul Ricoeurs hermeneutikk (1981), som handler om at en skal stille seg foran, i eller bak en tekst i tolkningsarbeidet. Jeg har også benyttet meg av Halldis Breidlid og Tove Nicolaisens (2011) begreper om en fortellings allmennmenneskelige, religiøse og religionsspesifikke dimensjon. Disse begrepene bruker jeg som kategorier, både i analysen og i drøftingen. Oppgaven er en kvalitativ studie, hvor jeg har benyttet meg av to kvalitative metoder. Disse metodene er to semistrukturerte dybdeintervju og lærebokanalyse av tre lærebøker. Noen av hovedfunnene i studien er at lærerne og lærebøkene i stor grad vektlegger den religionsspesifikke dimensjonen ved en bibeltekst. I tillegg virker både lærebøkene og lærerne å vektlegge et fokus bak teksten, der lærerne mener dette er nyttig og viktig for tolkningsprosessen. Ingen av lærebøkene eller lærerne vektlegger en mer personlig tolkning av bibeltekstene, selv om begge lærerne uttrykker at de er positive til dette. Til tross for at lærerne uttrykker at de mener tolking av bibeltekster er viktig, bruker de lite tid på dette i undervisningen.nob
dc.language.isonob
dc.subjecttolking
dc.subjectlesing
dc.subjectBibeltekster
dc.titleÅ tolke bibeltekster i religion og etikknob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-09-07T22:02:01Z
dc.creator.authorTørresen, Kristina
dc.identifier.urnURN:NBN:no-67031
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/64352/1/Masteroppgave_Kristina_Toerresen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata