Hide metadata

dc.contributor.authorBrødsjø, Marte
dc.date.accessioned2018-08-21T22:03:29Z
dc.date.available2018-08-21T22:03:29Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationBrødsjø, Marte. Medikamentell behandling av ADHD i Norge fra 2004-2016 med fokus på tidlig avslutning og varighet av behandling – En farmakoepidemiologisk studie. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/63512
dc.description.abstractBakgrunn Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) er en nevrologisk utviklingsforstyrrelse hvor pasientene ofte trenger legemidler for behandling av symptomene. Kunnskap om trender i behandlingsvarighet og avbrytelse av behandling er av betydning for både klinisk praksis og studier av langsiktige behandlingsresultater av ADHD. Hensikten med denne studien er å studere medikamentell behandling av ADHD i Norge med fokus på varighet av behandling hos barn og voksne. Materiale og metode Bruken av ADHD-legemidler i perioden 2004-2016 ble studert ved hjelp av data fra Reseptregisteret. Følgene virkestoff ble inkludert: metylfenidat, amfetamin, deksamfetamin, lisdeksamfetamin, atomoksetin og guanfacin. Resultater på prevalens, insidens, antall utleveringer per år, tidlig avslutning av behandling og behandlingsvarighet ble stratifisert etter år, spesifikke ADHD-legemidler, kjønn og alder. Tidlig avslutning av behandling og behandlingsvarighet ble definert som at en utlevering av et legemiddel varte i 180 dager. Resultater Prevalens i bruk av ADHD-legemidler har økt fra 2004 til 2016 hos alle aldersgrupper. Blant barn og unge er prevalensen høyest i alderen 13-17 år, for gutter 3,8 % og jenter 1,8 %. For voksne menn og kvinner er prevalensen høyest i aldersgruppen 18-29 år med en prevalens på henholdsvis 1,4 % og 1,3 % i 2016. Insidensen for alle aldersgrupper har holdt seg relativt stabil under 1% per år, og over 50 % av brukerne ut legemidler 4 eller flere ganger per år. Tidlig avslutning av behandling gikk fra 10,8 % for gutter og 10,3 % for jenter i alderen 6-17 år i 2004 til 5,3 % for gutter, 6,9 % for jenter i 2016. Tilsvarende for voksne 18 år og eldre var 16,1 % for menn og 14,3 % for kvinner i 2004 til 8,8% for menn og 5,4 % for kvinner i 2016. Gjennomsnittlig behandlingsvarighet er på 1,8-3,1 år for gutter og jenter (6-17 år) og 1,7-2,3 år for menn og kvinner (18 år og eldre). Oppsummering og konklusjon Prevalens i bruk har økt for barn, ungdom og voksne, mens insidens har holdt seg relativt stabil for barn og ungdom har den økt for voksne. Varighet av medikamentell behandling var lavest hos ungdom (13-17 år) og unge voksne (18-29 år), i tillegg til at ungdom og unge voksne hadde høyest andel som avslutter behandlingen tidlig.nob
dc.description.abstractBackground Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a neurological developmental disorder, where the patient often need drugs to treat the symptoms. Knowledge of trends in treatment duration and discontinuation of treatment is essential for both clinical practice and studies of long-term treatment outcomes of ADHD. Therefore, the aim of this study is to study the medical treatment of ADHD in Norway, focusing on duration of treatment in both children and adults. Method The use of ADHD drugs in the period 2004-2016 was studied using data obtained from the Prescription Register. Here the following active substances were included: methylphenidate, amphetamine, dexamphetamine, lisdexamphetamine, atomoxetine and guanfacine. The results of prevalence, incidence, number of prescriptions per year, early discontinuation of treatment and duration of treatment were stratified by year, specific ADHD drug, sex and age. Early discontinuation of treatment and duration of treatment was defined as 180 days between two prescriptions. Results Prevalence in the use of ADHD drugs has increased from 2004 to 2016 within all age groups. The prevalence is highest for boys (prevalence of 3,8%) and girls (prevalence of 1,8%) aged 13-17 years. For men and women, prevalence is highest in the age group of 18-29 years with a prevalence of 1,4% and 1,3% respectively in 2016. The incidence of all age groups has remained relatively even below 1% per year. In addition, more than 50% of users got/collect 4 or more drug deliveries annually. Early discontinuation of treatment went from 10,8% for boys and 10,3% for girls aged 6-17 years, 16,1% for men and 14,3% for women in 2004 to 5,3% for boys, 6,9 % for girls, 8,8% for men and 5,4% for woman in 2016. The average duration of treatment is 1,8-3,1 years for boys and girls (6-17 years) and 1,7-2,3 years for men and women (18 years and older). Summary and conclusion Prevalence in use has increased for children, adolescents and adults, while the incidence have remained relatively stable for children and adolescents, it has grown for adults. The duration of medical treatment was lowest in adolescents (13-17 years) and young adults (18-29 years), in addition to both adolescents and young adults had the highest proportion of early discontinuationeng
dc.language.isonob
dc.subjectADHD
dc.subjectfarmakoepidemiologi
dc.subjectreseptregistret
dc.subjectvarighet
dc.subjectlegemiddel
dc.titleMedikamentell behandling av ADHD i Norge fra 2004-2016 med fokus på tidlig avslutning og varighet av behandling – En farmakoepidemiologisk studienob
dc.title.alternativeMedical treatment of ADHD in Norway 2004-2016 with focus on early discontinuation and duration of the treatmenteng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-08-21T22:03:29Z
dc.creator.authorBrødsjø, Marte
dc.identifier.urnURN:NBN:no-66066
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/63512/1/Medikamentell-behandling-av-ADHD-i-Norge-fra-2004-2016-med-fokus-p--tidlig-avslutning-og-varighet-av-behandling.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata