Hide metadata

dc.contributor.authorSkilbred, Anette
dc.date.accessioned2018-08-21T22:01:53Z
dc.date.available2019-05-14T22:46:43Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationSkilbred, Anette. Seksualitet: Nytte eller nyte? En kritisk diskursanalyse av politisk strategi for seksuell helse: «Snakk om det!». Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/63416
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven er å identifisere forståelser og diskurser i fremstillingen av seksualitet og seksuell helse. Seksualitet er, på lik linje som andre fenomener, knyttet til en rekke selvfølgeligheter, som kan komme til uttrykk gjennom bestemte diskurser. I denne oppgaven studerer jeg hvordan diskurser omkring seksualitet fra et politisk hold kan få sosiale konsekvenser. Datamaterialet er en strategi for seksuell helse utgitt av Helse- og omsorgsdepartementet i 2016, der målsettingen til strategien er å bedre hele befolkningens seksuelle helse. Studien min tar utgangspunkt i et konstruktivistisk perspektiv, en tilnærming som er satt sammen av kritisk diskursanalytisk teori og metode, samt supplerende makroteori for å fange den sosiale prosessen som konstruerer diskurser. Helt konkret vil jeg bruke rammeverket til Norman Fairclough for å analysere ord og tekst, da det er egnet for å studere det dialektiske forholdet mellom tekst og kontekst i konstruksjonen av diskurser. Jeg avdekker to fremtredende diskurser i datamaterialet: varegjøringsdiskurs og grensediskurs. Begge diskursene viser seg å være nært knyttet til andre sosiale og kulturelle føringer i samfunnet. Det avdekkes også hvordan strategien er en del av et senmoderne opplysningsprosjekt, med et gjennomgående fokus på å øke kunnskapen om seksuell helse i befolkningen. Risiko anses også som et nødvendig fokus i arbeidet for å fremme befolkningens seksuelle helse. Jeg hevder at diskursene er sentrale i konstruksjonen av hva som anses som en god borger i en norsk kontekst, der rasjonalitet, selvkontroll og evne til å tilegne seg kunnskap er ansett som sentrale verdier. Min konklusjon forsterker en forestilling om at seksualitet og seksuell helse i høy grad er et produkt av kultur, tid og sted.nob
dc.description.abstractThe purpose of this master’s thesis is to identify understandings and discourses in the production of sexuality and sexual health. Sexualities are, like any other phenomenon, bound to a number of truisms that can be expressed through specific discourses. In this thesis, I study how discourses about sexualities from a political point of view can cause social consequences. The data material is a strategy for sexual health published by The Health and Care Ministry in 2016, and the aim of the strategy is to improve the sexual health of the entire population. My study is based on a constructive perspective, an approach that is composed of critical discourse analytical theory and methodology, as well as complementary macro theory to capture the social process that constructs discourses. Specifically, I will use Norman Fairclough’s framework to analyse words and text, as this is suitable for studying the dialectic relationship between text and context in the construction of discourses. I disclose two prominent discourses in the data material: commodity discourse and boundary discourse. Both discourses prove to be closely linked to other social and cultural contexts in society. It is also revealed how the strategy is part of a late modern information project, with an overall focus on increasing the knowledge of sexual health in the population. Risks are also considered a necessary focus in the work to promote sexual health of the population. I argue that the discourses are central to the construction of what is considered a good citizen in a Norwegian context, where rationality, self-control and ability to acquire knowledge are considered to be key values. My conclusion reinforces a belief that sexuality and sexual health is to a great extent a product of culture, time and place.eng
dc.language.isonob
dc.subjectpolitikk
dc.subjecttekstanalyse
dc.subjecthelse
dc.subjectkritisk diskursanalyse
dc.subjectseksualitet
dc.titleSeksualitet: Nytte eller nyte? En kritisk diskursanalyse av politisk strategi for seksuell helse: «Snakk om det!»nob
dc.title.alternativeSexuality: Function or fun? A critical discourse analysis of the political strategy for sexual health: "Talk about it!"eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-08-21T22:01:53Z
dc.creator.authorSkilbred, Anette
dc.identifier.urnURN:NBN:no-65975
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/63416/5/Masteroppgave-Anette-Skilbred.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata