Hide metadata

dc.contributor.authorNormann, Cathrine Olaussen
dc.date.accessioned2018-08-21T22:00:46Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationNormann, Cathrine Olaussen. Helserelatert livskvalitet etter radikal cystectomi med urinavledning - Seksuell funksjon, et multi-dimensjonalt konsept. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/63340
dc.description.abstractSammendrag: Formål: Masteroppgaven består av to deler, en artikkel og en refleksjonsoppgave. I artikkelen utforskes den helserelaterte livskvaliteten (HRQoL) hos blærekreftpasienter etter radikal cystectomi og sammenligner funn med den generelle norske populasjonen. Refleksjonsoppgavens tema er å utforske den lave svarprosenten på spørsmål om seksuell funksjon og refleksjon rundt hva som kunne blitt gjort annerledes. Teoretisk forankring: For pasienter med muskelinfiltrerende blærekreft er gullstandard-behandlingen radikal cystectomi (RC) med urinavledning. Likevel er pasientenes helserelaterte livskvalitet i liten grad undersøkt, spesielt i nordiske land. Seksuell dysfunksjon er en kjent komplikasjon etter RC hos begge kjønn og kan påvirke pasientens HRQoL. Metode: Artikkelen er en tverrsnittsundersøkelse som inkluderer 173 pasienter av begge kjønn, som var operert med radikal cystectomi med urinavledning ved sykehuset i Vestfold. Følgende statistiske tester ble benyttet: t-tester for å sammenligne gjennomsnittsverdier, Kji- kvadrat for å undersøke ulikhet i fordeling i gruppene. Non-parametrisk statistikk har blitt benyttet på skjevfordelte data. I tillegg til artikkelens empiriske data brukes metodologisk og tematisk relevant litteratur i refleksjonsoppgaven. Resultater: Den globale HRQoL skåren var høy hos begge kjønn og sammenlignbar med den generelle populasjonen. Kvinner hadde en generell høyere forekomst av symptomer, sammenlignet med menn. Hvor menn hadde mer symptomer sammenlignet med den generelle mannlige populasjonen. Seksuell funksjon er et multi- dimensjonalt konsept som er evaluert objektivt uten en klar teoretisk bakgrunn. Konklusjon: Den globale HRQoL skåren var høy hos RC pasienter. RC ser ut til å påvirke flere aspekter ved HRQoL som kan endres over tid. Å bruke både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder kan være å foretrekke ved undersøkelse av seksuell funksjon.nob
dc.description.abstractAbstract: Purpose: This master ́s thesis consists of two parts, a research article and a reflection part. The article explores the health- related quality of life in bladder cancer patients after radical cystectomy and compare the results with the general Norwegian population. The focus in the reflection part was to explore the low response rate on question about sexual function and reflection on what could be done differently. Literature review: For patients with muscle invasive bladder cancer the gold standard treatment is radical cystectomy (RC) with urinary diversion. Still, the patients’ health-related quality of life is scarcely investigated, especially in the Nordic countries. Sexual dysfunction is a known complication after RC in both genders and can affect the patients HRQoL. Method: The article is a cross-sectional study that include 173 patients of both genders, that was operated with RC with urinary diversion at Vestfold Hospital Trust. The statistics analyses used were: t-test for comparison of mean score, chi-square test to investigate difference in subgroups. Non-parametric statistics were used on skewed distributed data. In addition to the empirical data from the article, methodologic and thematically relevant literature were used in the reflection part. Results: The global HRQoL score was high in both genders and comparable with the general population. Woman had higher incidence of symptoms compared to male patients. While males had more symptoms compared to the general male Norwegian population. Sexual function is a multi- dimensional concept that is evaluated objectively without a clear theoretical background. Conclusion: The global HRQoL score is high in RC patients. However, RC seems to impact several HRQoL domains, which might change over time. To use both quantitative and qualitative research procedure might be preferable when investigating sexual function.eng
dc.language.isonob
dc.subjectseksual funksjon
dc.subjectmåleinstrument
dc.subjectHRQoL
dc.subjectRadical cystectomy
dc.titleHelserelatert livskvalitet etter radikal cystectomi med urinavledning - Seksuell funksjon, et multi-dimensjonalt konseptnob
dc.title.alternativeHealth-related quality of life after radical cystectomy with urinary diversion - Sexual function, a multidimensional concepteng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-08-21T22:00:46Z
dc.creator.authorNormann, Cathrine Olaussen
dc.date.embargoenddate3018-05-14
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code A
dc.identifier.urnURN:NBN:no-65838
dc.type.documentMasteroppgave
dc.rights.accessrightsclosedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/63340/5/Masteroppgave-CathrineON.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata