Hide metadata

dc.contributor.authorBerg, Karin Tøssebro
dc.date.accessioned2018-07-24T22:00:55Z
dc.date.available2018-07-24T22:00:55Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationBerg, Karin Tøssebro. Det handler om nåtiden. En kvalitativ studie om ofre for menneskehandel.. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/62469
dc.description.abstractBakgrunn: De siste årene har menneskehandel fått økt oppmerksomhet både internasjonalt og her i Norge. Parallelt er det etablert internasjonale avtaler om å bekjempe menneskehandel og tilby ofre for menneskehandel bistand og beskyttelse (Lee, 2011). På tross av denne økte oppmerksomheten mot feltet, har ofrenes egen stemme i liten grad kommet frem. Forskningsspørsmål: Vi har ønsket å undersøke hvordan ofre for menneskehandel har det i tiden etter utnyttelse. Fokuset i studien har vært på hvordan de selv opplever livene sine her og nå, hva de er opptatte av og hvordan de håndterer hverdagen sin. Studien har hatt en eksplorerende og åpen tilnærming. Vi har ønsket å øke forståelsen for hvordan det er å være dem, i deres situasjon. Dette som et bidrag til arbeidet som gjøres for å hjelpe denne gruppen i Norge. Metode: Studien bygger på selvstendig innhentet materiale. Vi gjennomførte kvalitative intervjuer med ofre for menneskehandel i Oslo, som vi fikk kontakt med via ulike hjelpetiltak som støtter ofre for menneskehandel i tiden etter utnyttelse. Totalt intervjuet vi seks informanter, i fem av intervjuene med bruk av tolk. Det empiriske materialet ble transkribert og siden analysert med en fenomenologisk tilnærming. Resultater: Analysen resulterte i de tre overordnede kategoriene beskrivelser av meg, beskrivelser av forholdet til andre og beskrivelser av mestring. De overordnede kategoriene består av totalt åtte underkategorier, som var sånn kjenner jeg meg, å forstå seg selv, ankerfeste, kontakt med nye mennesker, noe å gjøre, å passe inn, religion hjelper og håp for fremtiden. Dette var temaer som fremstod som særlig viktige i intervjuene med informantene. Konklusjon: Våre funn tyder på at ofre for menneskehandel bruker ressursene de har for å skape seg et liv og en hverdag de kan trives med. Samtidig er det flere forhold som kompliserer situasjonen, særlig at det er vanskelig å forholde seg til fortiden, den uvisse fremtiden og det at de har så få holdepunkter i nåtiden. Vi mener at man kan bidra til at de får et bedre utgangspunkt for å bygge opp livene sine ved å hjelpe dem med å bygge bro til fortiden og fremtiden.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleDet handler om nåtiden. En kvalitativ studie om ofre for menneskehandel.nob
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2018-07-24T22:00:55Z
dc.creator.authorBerg, Karin Tøssebro
dc.identifier.urnURN:NBN:no-65048
dc.type.documentMasteroppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/62469/1/berg_ellingsen2018.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata