Hide metadata

dc.date.accessioned2018-06-08T13:39:18Z
dc.date.available2018-06-08T13:39:18Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/61824
dc.description.abstractFormålet med denne avhandlingen i norsk fagdidaktikk er å undersøke norsklæreres vurderings- og særlig tilbakemeldingspraksis i lys av Vurdering for læring (VfL)-teori. Overordnet forskningsspørsmål er: Hva kjennetegner norsklæreres skriftlige vurderings- og tilbakemeldingspraksis i to kollegier? Metodene som er brukt, er både kvalitative og kvantitative. Sentrale funn er at lærerne skrev mange tilbakemeldinger til egne elever som kunne kodes som læringsfremmende, og at lærerne på skolen med sterkest fagsamarbeid var mer samstemte og nærmest en VfL-praksis i sine skriftlige tilbakemeldinger. I undersøkelsen av elevoppfatninger er hovedfunn at det er en tydelig statistisk assosiasjon mellom elevers opplevelse av at lærer gjennom tilbakemeldinger forklarer hva eleven kan gjøre bedre og opplevd nytte (avhengig variabel). At lærer legger til rette for bruk av tilbakemeldinger, er derimot ikke signifikant statistisk assosiert med opplevd nytte. Dette funnet strider med det en fra et teoretisk utgangspunkt kunne forvente. Implikasjoner for praksis er at lærere kan ha mye å vinne på gi tilbakemeldinger når elevene er i en skriveprosess heller enn å gi sluttkommentarer i etterkant.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.relation.haspartArtikkel 1: Vurdering for læring i norskfaget: Om lærerens skriftlige tilbakemeldinger på skriftlige tekster. Publisert i Acta Didactica Norge vol 11(1), 2017. doi: 10.5617/adno.4078 Artikkelen er inkludert i avhandlingen. Også tilgjengelig her: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-63736
dc.relation.haspartArtikkel 2: Elevers oppfatning av lærers tilbakemeldingspraksis: om sammenheng mellom graden av VfL-praksis og elevenes opplevde nytte av lærerens skriftlige tilbakemeldinger i skriftlig norsk. Publisert i Nordic Journal of Literacy Research, vol 3(2), 2017. doi: 10.23865/njlr.v3.683 Artikkelen er inkludert i avhandlingen. Også tilgjengelig her: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-63737
dc.relation.haspartArtikkel 3: Norsklæreres erfaring med læringsfremmende vurdering av elevtekster i to lærerkollegier. Publisert som Læringsfremmende vurdering i to norskkollegier, Norsklæreren 3-2018, 42. årgang, s. 62-74. Artikkelen (forfatterversjon) er inkludert i avhandlingen. Publisert versjon er tilgjengelig her: http://www.norskundervisning.no/wp-content/uploads/2018/12/H.-Eriksen.-L%C3%A6ringsfremmende-vurdering-32018.pdf
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-63736
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-63737
dc.titleLæringsfremmende vurderingspraksis – med blikk på norskfaget i to skoleren_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.creator.authorEriksen, Harald
dc.identifier.urnURN:NBN:no-64424
dc.type.documentDoktoravhandlingen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/61824/3/PhD--Harald-Eriksen--2018.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata