Hide metadata

dc.contributor.authorThoresen, Eli Frøvoll
dc.date.accessioned2018-03-29T22:00:13Z
dc.date.available2018-03-29T22:00:13Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationThoresen, Eli Frøvoll. Dag Solstad som hedersmann. Visualisering av en forfatters «storhet» i bokomslag. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/61355
dc.description.abstractDenne oppgaven springer ut fra et grunnpremiss om at Dag Solstad er en «stor» forfatter; en hedersmann. Kilden til storhet er forstått som verkenes selvfremstilling som «store», og deres utvikling i det dynamiske samarbeidet med resepsjonen. Objektene for analysen er alle bokomslag med ham som avsender, med unntak som blir redegjort for, med det mål for øyet å identifisere hvordan visualiseringen av ham som «stor» har foregått på bokomslagene. Fremgangsmåten for tekstanalysen foregår ved å studere de viktigste modalitetene, én for én, for å finne elementer som har bidratt til denne «storheten». Verktøyene jeg bruker i tilnærmingen er hentet primært fra retorikk og semiotikk, men også fra multimodalitetsteori. Funnene jeg gjør skriver seg inn i en tradisjon og estetikk jeg viser stammer helt tilbake til samme tid som idealet om å være fullendt taler og hedersmann: antikken. På samme måte som for eksempel Cicero beskrev hvordan man i det lave stilleiet måtte legge bånd på seg og være diskret for å skape et troverdig ethos, er «less is more» det som kjennetegner Solstads bokomslag: de bærer preg av mer og mer tilbakeholdenhet. Avslutningsvis viser jeg kort til et par eksempler på bokomslag fra andre forfattere, man også kaller «store», som bærer preg av det samme.nob
dc.description.abstractThis thesis is based on the premise that Dag Solstad is a "great" author; a man of virtue. The source to the greatness is understood as the works self-presentation as "big" and their development in the dynamic cooperation with the reception. The objects for the analysis are all book covers with Solstad as the sender, with exceptions being explained, with the purpose to identify how the visualization of him as "great" has taken place at the book covers. The procedure for the text analysis is done by studying the most important modalities, one by one, to find elements that have contributed to this "greatness". The tools I use in the approach are obtained primarily from rhetorics and semiotics, but also from multimodality theory. My findings enter into a tradition and aesthetics I show are originated all the way back to the same time as the ideal of being a man of virtue: the classical antiquity. In the same way as for instance Cicero described how in «the low level» one had to be unobtrusive to create a credible ethos, "less is more" is what characterizes Solstad's book covers: they are characterized by more and more discreetness. In the end, I briefly present a few examples of book covers from other authors, also considered "great", which bear the same features.eng
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleDag Solstad som hedersmann. Visualisering av en forfatters «storhet» i bokomslagnob
dc.title.alternativeDag Solstad as a man of virtue. Visualization of an author's "greatness" in book coverseng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-03-29T22:00:12Z
dc.creator.authorThoresen, Eli Frøvoll
dc.identifier.urnURN:NBN:no-63967
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/61355/1/Masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata