Hide metadata

dc.contributor.authorPettersen, Erica
dc.date.accessioned2018-01-23T22:27:37Z
dc.date.available2018-01-23T22:27:37Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationPettersen, Erica. Samspillet mellom kognitiv kontroll, emosjonell forståelse og grad av atferdsvansker hos førskolebarn En tverrsnittstudie av 5 - 6 år gamle barn. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/59684
dc.description.abstractOvergangen fra barnehage til skole er en utfordrende periode i et barns liv. Tidligere studier fremmer betydningen av en balansert selvregulering for å kunne mestre ulike sosiale og akademiske utfordringer i skolen. Førskolebarn med atferdsvansker viser seg å ofte ha en ikke-balansert selvregulering, som igjen kan bidra til vanskelige utviklingsforløp. Funn fra tidligere studier indikerer at førskolebarns emosjonelle forståelse og kognitive kontroll kan være sentrale underliggende mekanismer av selvregulering, og av betydning for førskolebarns atferdsvansker. Det er derimot få studier som har undersøkt denne relasjonen i en normalpopulasjon. Det er videre enda færre, om noen, studier som undersøker de forskjellige komponentene av emosjonell forståelse og kognitiv kontroll i sammenheng med grad av atferdsvansker hos førskolebarn. Denne studien hadde derfor som mål å undersøke sammenhenger mellom kognitiv kontroll, emosjonell forståelse og atferdsvansker hos førskolebarn. Deltakerne i denne studien var 35 barn (17 gutter og 18 jenter) i alderen 5 – 6 år og deres foreldre (26 mødre og 9 fedre) fra normalpopulasjonen som ble rekruttert fra barnehager i Oslo – regionen. Kognitiv kontroll hos barna ble direkte undersøkt ved bruk av A-X Continuous Performance Task (AX-CPT) og deres emosjonelle forståelse ble direkte undersøkt med Test of Emotion Comprehension (TEC). Barnas grad av atferdsvansker ble indirekte målt ved bruk av foreldrerapportering på Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI). Datamaterialet i denne studien er hentet fra baseline målinger (T1) av studien Innstilt på Barn, som er en pilotstudie av hovedstudien Norwegian Tuning in to Kids (N-TIK), hvor undertegnede har vært deltakende i rekruttering, testing, koding og analysering av pilotstudiens data. Studiens forskningsspørsmål og hypoteser ble undersøkt med korrelasjonsanalyser, samt enkle og multiple regresjonsanalyser. Resultatene finner støtte i at førskolebarns emosjonelle forståelse har en negativ sammenheng med barnas grad av atferdsvansker, hvor det å forstå ytre aspekter av emosjoner (synlige emosjonsuttrykk) viser seg å være av mest betydning. Resultatene støtter ikke at grad av kognitiv kontroll har en sammenheng med grad av atferdsvansker. Studien finner derimot at bruk av proaktiv strategi for å oppnå kognitiv kontroll har en positiv sammenheng med barnas grad av atferdsvansker. De viktigste funnene er diskutert, samt praktiske og teoretiske implikasjoner er foreslått.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleSamspillet mellom kognitiv kontroll, emosjonell forståelse og grad av atferdsvansker hos førskolebarn En tverrsnittstudie av 5 - 6 år gamle barnnob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-01-23T22:27:36Z
dc.creator.authorPettersen, Erica
dc.identifier.urnURN:NBN:no-62357
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/59684/1/Masteroppgave_Erica_Pettersen-16-10-17.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata