Hide metadata

dc.date.accessioned2018-01-03T12:48:25Z
dc.date.available2018-01-03T12:48:25Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/59505
dc.description.abstractUniversitetet i Oslo, Institutt for arkeologi, kunsthistorie og numismatikk innvilget 19. august 1996 søknad fra Felleskjøpet Østlandet v/AS MJ arkitekt- og ingeniørkontor om å kunne gjøre inngrep i automatisk fredede kulturminner på et areal på Sæli, gnr. 20, bnr. 329, 240, 339 m.fl. i Hamar for å gjennomføre tiltak i samsvar med reguleringsplan. Arealet ligger i et område rikt på fornminner og løsfunn fra forhistorisk tid, bl.a. de kjente funnene fra Åker like i nærheten, og etter at det ble oppdaget mulige forhistoriske strukturer der jorden var fjernet for bygging av nye adkomstveger inn over arealet, foretok Hedmark fylkeskommune flateavdekking og registreringer 15. juli 1996 som bragte for dagen ytterligere strukturer verdt å undersøke nærmere. Tillatelsen var derfor betinget av at Felleskjøpet bekostet en arkeologisk undersøkelse av arealet. Ved brev av 2. september 1997 godtok Felleskjøpet vilkårene. Undersøkelsen ble gjennomført i tiden 8. - 19. september 1997, med Oddgeir Hoftun som feltleder, og Kristin Os og Berit Vik som feltassistenter, og med assistanse av Erik Kvilten i til sammen fire dager for å søke etter gjenstander med metalldetektor. Felleskjøpet stilte innleid gravemaskin til disposisjon, med Tor Frydendal ved spakene. Undersøkelsen ble gjennomført i tiden 8. - 19. september 1997, med Oddgeir Hoftun som feltleder, og Kristin Os og Berit Vik som feltassistenter, og med assistanse av Erik Kvilten i til sammen fire dager for å søke etter gjenstander med metalldetektor. Felleskjøpet stilte innleid gravemaskin til disposisjon, med Tor Frydendal ved spakene. Noen ansamlinger med skjørbrent stein og trekullholdig silt og leire lå konsentret i sørvestre hjørnet av arealet, betegnet av oss som strukturene A - G, i nærheten av de trekullholdig strukturene 7 - 9 som ble oppdaget på grunn av gravearbeidet for den nye adkomstvegen. Da det også ble funnet større stykker ubrente bein i og i tilknytning til de strukturene vi avdekket, har det sannsynligvis vært en plass for slakteavfall etc. her for ikke så svært lenge siden. Med unntak av et par steder litt lengre oppe på jordet (struktur E og F) ble det ikke funnet noe tilsvarende på resten av arealet. Ingen noenlunde sikre spor etter hus eller andre konstruksjoner fra forhistorisk tid ble funnet. En liten, blekt gylden gjenstand som kan være betalingsgull fra yngre jernalder, kom for dagen ved hjelp av metallsøkeren. Den er nærmest formet som en liten spatel og bøyd dobbel, og lå i en haug med åkerjord som vi hadde fjernet med gravemaskinen fra den sørvestre delen av arealet hvor de nevnte samlingene med ildskjørnet stein og trekullholdig masse lå. Gjenstan­den må betraktes som løsfunn uten tilknytning til disse strukturene. Videre ble det funnet en mynt fra 16-hundretallet et annet sted på jordet. Det øvrige som ble funnet med metallsøkeren på ulike steder på jordet skrev seg fra nåtid eller den nære fortid. Ved undersøkelsene ellers ble det heller ikke funnet forhistorisk eller middelaldersk gjen­standsmateriale.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherUniversitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
dc.titleBosetningsspor. Sælid, 20/329, Hamar, Hedmark.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorHoftun, Oddgeir
dc.identifier.urnURN:NBN:no-62189
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/59505/1/RPT_H_Hamar_S%C3%A6lid_1997.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata