Hide metadata

dc.date.accessioned2018-01-03T12:37:27Z
dc.date.available2018-01-03T12:37:27Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/59504
dc.description.abstractHedmark Fylkeskommune fikk fredag 11.6.93 telefonisk beskjed fra Statens Vegvesen, Hedmark om at en hadde støtt på skjørbrente stein i forbindelse med veiforbedringsarbeid på Nashaug gård. På vegne av Hedmark Fylkeskommune foretok Lars Pilø en befaring av funnstedet (rett sør for utkjørselen til Nashaug gård) mandag d.14.6. om ettermiddagen, og igjen om kvelden, da sammen med arkeolog Ole Risbøl Nielsen. Det vises til rapport fra Lars Pilø, datert 14.6.93. Det kunne umiddelbart konstateres at veivesenet hadde kommet bort i et massivt lag med "bryggestein" , stein som stammer fra ølbrygging i vikingtid og middelalder. Arbeidet var stanset da steinene ble påtruffet, slik at kulturlaget nesten ikke var avdekket. I veikanten kunne laget følges 30 m mot øst langs veien. På en lav forhøyning ca. 100 m øst for funnstedet var matjorden fjernet i en bredde av ·3 m på sørsiden av nåværende vei. Ved avrensing ble det her funnet to store kokegroper. Etter befaringen var det umiddelbart klart at automatisk fredete kulturminner var berørt og at saken derfor måtte meldes Universitetets Oldsaksamling, Oslo. 29.6.93 ble det foretatt en felles befaring av området. Deltakere var Heid Gjøstein Resi, UO; Lars Pilø, Hedmark Fylkeskommune og representanter for Statens Vegvesen, Hedmark. Det ble besluttet at Hedmark Fylkeskommune skulle foreta en maskinell avdekking av den aktuelle delen av veitraseen innen det skulle besluttes hva som skjedde videre. Denne avdekkingen ble utført 5.7.93 av Lars Pilø og Dagfinn Skre. Det vises til rapport fra Lars Pilø, datert 5.7.93. Etter denne maskinregistreringen søkte Statens Vegvesen om dispensasjon fra Lov om kulturminner. Dette ble gitt av UO i brev av 8.7.93 med det vilkår at Statens Vegvesen, Hedmark skulle bekoste en arkeologisk undersøkelse av de automatisk fredete kulturminnene. Undersøkelsen skulle vare i en uke med deltaking av tre personer. Statens Vegvesen godtok dette. Uo foretok den arkeologiske utgravning i uke 29 (19.-23.1993) under ledelse av Lars Pilø, prosjektleder for Åker­prosjektet. Feltassistenter var studentene Sidsel Kvarteig og Thorbjørn Rødberg.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherUniversitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleBosetningsspor. Nashaug gård, 70/1, Hamar kommune, Hedmark.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorPilø, Lars
dc.identifier.urnURN:NBN:no-62188
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/59504/1/RPT_H_Hamar_Nashaug_1993.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata