Hide metadata

dc.date.accessioned2017-12-04T15:17:00Z
dc.date.available2017-12-04T15:17:00Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/59198
dc.description.abstractI forbindelse med de arkeologiske undersøkelsene i trase for RV 3, ledet av Ole Risbøl Nielsen, ble det foretatt en spesialundersøkelse av jordprofiler i et utvalg grøfter og undersøkelse av to rydningsrøyser. Ellen Anne Pedersen deltok som konsulent i dette arbeidet i tiden 30-31/5, 3/6 1994. Den første dagen undersøkte vi en del av Grøft 1 ved håndgraving, for å få klarhet i stratigrafien. Deretter ble det gravet sjakter med maskin, hvor profilene ble renset opp og tolket og dokumentert. Det ble tatt ut jordprøver for pollenanalyse og kullprøver for C-14-datering. Ved registreringen var det avdekket spor etter mulige steinstrenger. Det ble gjort forsøk på å gjenfinne disse i sjaktene, men det var ikke mulig å se noe system. Det ble påvist deler av strenger og mindre røyser. Det ble påvist to typer kulturpåvirkede lag, som var synlig i varierende grad i de ulike profiler. Lagene kalles Åker 1 og Åker 2, uten at tolkningen som åkerlag er sikker. Lagene kan også være eng/beite. Det eldste laget, Åker 1, er lyst sandholdig heterogent lag, iblandet rødgul anrikningslag, med få og små kullbiter. Den lyse fargen kan bety at det er utvasket, og/eller tilført lite gjødsel. Dette laget er ikke alltid tilstede. Tykkelsen varierer fra ca. 5 cm til nærmere 20 cm. Det yngre laget, Åker 2, ligger over Åker 1 og rett under dagens torv. Det er mørk brunt, homogent, og i underkant er det en del kullbiter. Det har matjordkarakter. Tykkelsen varierer, men er ofte omkring 10 cm. Dette laget er tilsynelatende heller ikke alltid til stede. Dette kan muligens bero på feiltolkning av profilen. I grøft 9 ved røys 4 kunne laget ikke sees i profilen, men ved flategravning framkom det allikevel som et tynnt lag under torva. Dette er muligens ung åker, evt eng. At åker 1 ikke er fjernet, kan bety at Åker 2 er overflatedyrket. Kullbitene indikerer en ødefase med avbrenning av vegetasjon, og en grunn pløying som har snudd torva slik at kullbitene stort sett ligger i underkant av laget. At kullet ligger i dette nivået kan bety at det bare er fortatt en eller få pløyinger. Det kan ha vært brukt ard. Det ble tatt ut jordprøver til pollenanalyse fra flere av profilene. Analysen blir foretatt av Helge Høeg. Den foreløpige rapporten tyder på at lite pollen er bevart. Kornpollen er observert både i Aker 1 og Åker 2, men bare i få prøver fra disse lagene. Gran er observert i begge lag, noe som tyder på at de er dannet i jernalderen eller seinere. Kullprøver er samlet inn fra begge lag, det er svært lite fra Åker 1, men en del fra bunnen av åker 2. Ved flategravning ble hyppig forekomst av kullbiter et klart tegn på at vi var ved bunnen av Åker 2. Under de to kulturpåvirkede lagene var det anrikningslag, gul sand, og herunder alunskifer. Skiferlaget kunne stedvis nå høyt opp. Dette er ikke gunstig for dyrking.en_US
dc.publisherUniversitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleDyrkningsspor og rydningsrøyser. Rv3 1994, felt 3 og 4, Englaug v., gnr. 221/1, Løten k. Hedmark.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorGustafson, Lil
dc.identifier.urnURN:NBN:no-61880
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/59198/1/RPT_H_L%C3%B8ten_Rv3_1994.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata