Hide metadata

dc.date.accessioned2017-10-05T07:49:15Z
dc.date.available2017-10-05T07:49:15Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/58630
dc.description.abstractHegna vest 2 ble påvist av Telemark fylkeskommune i 2010 i forbindelse med registrering av ny E18 i Bamble kommune (Demuth 2011). Det ble gravd sju funnførende prøvestikk på den over 1800 m2 store flaten med funn av flekker, mikroflekker og annet flintavfall. Et strandbundet opphold kan ut fra lokalitetens beliggenhet på 63 moh. dateres til 8000–7800 f.Kr., men i likhet med Hegna vest 1 ble potensialet for yngre bosetningsfaser vurdert som høyt på grunn av lokalitetens topografi, jordsmonn og nærhet til dagens jordbruksarealer. Det ble funnet 1830 littiske artefakter, 192 skår keramikk samt 26,6 gram brente bein på lokaliteten. Det ble også påvist 19 arkeologiske strukturer i form av kokegroper, ildsteder og groper med ukjent funksjon. Det arkeologiske materialet, C14-dateringene og bosetningssporene viser at lokaliteten har hatt ulike bruksperioder gjennom forhistorien. Den eldste fasen kan knyttes til strandbundet aktivitet i første del av mellommesolitikum, ca. 8100–7800 f.Kr. På grunn av landhevningen ble flaten mindre attraktiv som oppholdssted etter ca. 7600 f.Kr. Det er først i neolitikum at det igjen er spor etter aktivitet på lokaliteten, noe som indikerer en endret landskapsbruk der det kystnære innlandet tas i bruk. Sporene fra denne perioden er imidlertid marginale. Besøkene i eldre og yngre bronsealder har etterlatt seg spor i form av ildsteder og avfallsgroper. Fra eldre jernalder er det dokumentert kokegroper, ildsteder og andre groper. Disse bosetningssporene kan imidlertid ikke knyttes til en gårdsbosetning på lokaliteten og skal heller trolig tolkes som aktivitet i utmarken. Muligens kan strukturene ses i sammenheng med organiseringen av beitebruk og dyrehold. Den nærliggende lokaliteten Hegna vest 1 viser samme trekk, og lokalitetene Hegna vest 1 og Hegna vest 2 bør betraktes som én sammenhengende lokalitet i forbindelse med aktiviteten i bronse- og jernalderen. Prosjektleder: Steinar Solheim.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleE18 Rugtvedt-Dørdal delrapport. Steinalderlokaliteten Hegna vest 2, Ris 39/1 og Rugtvedt sør 21/2, Bamble, Telemark.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorFossum, Guro
dc.identifier.urnURN:NBN:no-61335
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/58630/1/Top_ark_rapport_HV2.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata