Hide metadata

dc.contributor.authorKristiansen, Agnethe
dc.date.accessioned2017-09-26T22:27:50Z
dc.date.available2017-09-26T22:27:50Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationKristiansen, Agnethe. Indre motivasjon som forebygging av lærerfravær. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/58577
dc.description.abstractTemaet for denne masteroppgaven er lærernes motivasjon når de står i vippesituasjoner, og skolelederes mulighet til å påvirke dette. Med vippesituasjon menes dager hvor man vipper mellom å gå på jobb og å bli hjemme. Bakgrunnen for temaet er at grunnskolelærere har et høyere egenmeldt sykefravær enn den gjennomsnittlige sysselsatte i Norge. Dette til tross for at skolene er IA-bedrifter og skal gjennomføre tiltak for å forebygge sykefraværet. Samtidig er en lærers jobbhverdag krevende og preget av både fysiske og psykiske belastninger, konfliktsituasjoner med elever og foresatte, og stadig utvidelse av lærerens funksjoner. Skoleledernes funksjoner utvides og bidrar også til en kompleks arbeidssituasjon for ledere i skolen. Det har vært et ønske om å finne ut om det er faktorer, som i større grad enn andre, motiverer når lærere står i vippesituasjoner og skal velge mellom jobb og egenmelding. Det har også vært ønskelig å undersøke hvordan lederne i skolen sier de arbeider med å motivere lærerne og slik forebygge sykefravær. Oppgaven er en casestudie av to barneskoler som har sine ”lokale” utfordringer, men de settes likevel ikke opp mot hverandre. Skolene ligger sentralt på Østlandet og er strategisk valgt på bakgrunn av tilgjengelighet og tilgang. Problemstillingen belyses ved hjelp av såkalt metodetriangulering, ved bruk av både spørreundersøkelse og gruppeintervju. Hovedformålet har vært å finne ut hvordan ledere i skolen kan legge opp til et arbeidsmiljø hvor lærerne opplever størst mulig grad av internalisert og indre motivert atferd, slik at de vil være mer utholdende og stabilt motiverte for å gå på jobb. Med denne undersøkelsen ønsker jeg å bidra til økt fokus på ledelsespraksisen og personalledelse i skolen, og de ulike måtene lederne kan motivere lærerne. Oppgaven bygger på motivasjonsteori, nærmere bestemt Deci og Ryans selvbestemmelsesteori, og ledelsesteori som fokuserer på motivasjon av medarbeidere, såkalt transformasjonsledelse. Selvbestemmelsesteorien fokuserer på behov for kompetanse, autonomi og tilhørighet, tre grunnleggende psykologiske behov som må være tilfredsstilt for at man skal være mer indre motivert eller oppleve at man finner kilden til egen atferd i seg selv. Disse tre behovene har dannet grunnlaget for spørsmålene stilt til både lærere og ledere. VI Oppgaven har én hovedproblemstilling som konkretiseres i to delproblemstillinger: Hva kan ledere i skolen gjøre for å motivere lærere til å velge å gå på jobb når de står i vippesituasjoner? 1. Hva opplever lærerne ved de utvalgte skolene at vil motivere dem i en vippesituasjon? 2. Hvordan mener lederne ved de utvalgte skolene at de jobber med disse motivasjonsaspektene? Hovedfunn i denne undersøkelsen er: - Faktorene lærerne opplever som avgjørende i en vippesituasjon, strekker seg fra sterkt ytre motivert til sterkt indre motivert, f.eks. å unngå merarbeid og arbeidsoppgavene. - Lærerne og lederne opplever at det er få konkrete tiltak de kan sette i gang for å legge til rette ved redusert arbeidsevne. - Det eksisterer et gap mellom lærernes og ledernes forståelse av blant annet hva kompetansebygging innebærer på den enkelte skolen. - Lederne forteller om tiltak som faller innunder de tre grunnleggende behovene, uten at de har hatt direkte til formål å styrke motivasjonen. Anbefalinger Den komplekse utfordringen det er å skulle være leder i skolen fremheves i lys av funnene i denne masteroppgaven. På bakgrunn av funnene og disse sett i lys av teori, fremstilles det til slutt noen anbefalinger til de utvalgte skolene og deres ledere, i forhold til arbeidet med motivasjon og forebygging av lærerfravær. - Forankring av- og tydeligere visjon for blant annet kompetansebyggingen ved skolen. - Felles arbeid med begrepsutvikling og begrepsforståelse av blant annet autonomibegrepet, men også kompetanse og tilhørighet.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleIndre motivasjon som forebygging av lærerfraværnob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-09-26T22:27:49Z
dc.creator.authorKristiansen, Agnethe
dc.identifier.urnURN:NBN:no-61293
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/58577/1/2017_Masteroppgave_AKristiansen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata