Hide metadata

dc.contributor.authorKydland, Julie
dc.date.accessioned2017-09-07T22:31:17Z
dc.date.available2017-09-07T22:31:17Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationKydland, Julie. Utforskende prosjektarbeid i samfunnsfag, og dets danningspotensial. En kvalitativ analyse av et prosjekt for bærekraftig utvikling. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/58125
dc.description.abstractI Meld. St. 28 (2015-2016) Fag-Fordypning-Forståelse- En fornyelse av Kunnskapsløftet, løftes demokrati og medborgerskap frem som fagområder som skal fornyes i revisjonen av Kunnskapsløftet. Utdanning for bærekraftig utvikling har fått økt betydningen i revisjonen av både generell del av læreplan, samt for styringsdokumentene for de enkelte fagene. Endringene har til hensikt å gi et verdiløft i skolen ved at skolens brede danningsoppdrag vil få en tydeligere plass i skolehverdagen. Denne studien er en del av et større forskningsprosjekt som har undersøkt hvordan bærekraftig utvikling kan implementeres i samfunnsfaget. Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom ILS og en universitetsskole. Målet med denne studien er å bidra til samfunnsfagsdidaktiske perspektiver på hvilke aspekter ved utforskende prosjektarbeid i samfunnsfaget, som kan danne og utdanne for fremtiden, i tråd med skolens allmenndannende ideal nedfelt i generell del av læreplan (Kunnskapsdepartementet, 2015). Studiens problemstilling er: Hvilke aspekter ved utforskende prosjektarbeid i samfunnsfag bidrar til danning? Aksjonsforskning er benyttet som forskningsdesign, og prosjektet gikk ut på at elever og lærere i ulike samfunnsfagsklasser skulle gjennomføre hvert sitt individuell endringsprosjekt, som skulle påvirke deres hverdagsliv. Deling av erfaringer på sosiale medier var en del av prosjektet. Denne studien ble evaluert gjennom individuelle intervjuer, som ble analysert og kategorisert ved bruk av Stegvis-deduktiv induktiv metode (Tjora, 2012). Sentrale funn i studien at er elevenes og lærernes rolleskifte i prosjektet, delingen av erfaringer, og kommentering på sosiale medier, har bidratt til en kollektiv samhørighetsopplevelse, noe som er viktig for å utvikle bærekraftig medborgerskap (Schild, 2016). Prosjektet påvirket elevenes private sfære, ved at familiene ble delaktige. Denne brobyggingen mellom skole, hjem og samfunn er viktig for å utvikle aktivt medborgerskap. Det påvises også en spenning mellom vurderingen av prosjektet og dets praktiske utforming. Det kan argumenters for at alle aspektene i prosjektet kan bidra til elevenes danningsprosess, og utforskende prosjektarbeid kan derfor ha et potensial til å realisere samfunnsfagets danningsideal om å utvikle demokratiske og bærekraftige borgere, med evne til selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet (Klafki, 2001).nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleUtforskende prosjektarbeid i samfunnsfag, og dets danningspotensial. En kvalitativ analyse av et prosjekt for bærekraftig utviklingnob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-09-07T22:31:17Z
dc.creator.authorKydland, Julie
dc.identifier.urnURN:NBN:no-60939
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/58125/7/Master2017-Red.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata