Hide metadata

dc.contributor.authorHaugen, Elise
dc.date.accessioned2017-09-07T22:29:00Z
dc.date.available2017-09-07T22:29:00Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationHaugen, Elise. Èn, to eller tre karakterer? Fremtidens vurderingsordning i norskfaget. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/57977
dc.description.abstractSammendrag I denne studien er formålet å bidra til kunnskap om læringsfremmende vurdering ved ulike vurderingsordninger i norskfaget. Med utgangspunkt i teori og tidligere forskning innenfor vurdering generelt, og undervisning og vurdering i norskfaget spesielt, har vi forsøkt å besvare problemstillingen: Hvordan kan ulike vurderingsordninger på Vg2 legge til rette for en læringsfremmende vurderingspraksis i norskfaget? Vi har, gjennom et blandet forskningsdesign, fått innsikt i læreres og elevers opplevelse av og synspunkt om læringsfremmende vurderingspraksis under to ulike vurderingsordninger. Utvalget vårt består av lærere og elever fra to klasser ved to skoler som deltar i forsøk med én karakter, og lærere og elever fra to klasser ved to skoler som følger ordinær vurderingsordning. Vi har observert to økter i hvert klasserom, distribuert spørreskjema til alle elevene, samt foretatt gruppeintervju med tre til fire elever fra hver klasse. Vi har også gjennomført individuelle intervju med de fire lærerne, og dermed etterstrebet innsikt i både lærernes og elevenes tanker og opplevelser. Gjennom statistisk analyse av datamaterialet fra spørreskjemaene, samt en tematisk analyse av observasjonsnotatene og transkripsjonene av intervjuene, har vi kommet frem til tre hovedfunn. Det første hovedfunnet er at alle de fire lærerne har ulik og en lite systematisk tilnærming til en læringsfremmende vurderingspraksis. Det andre hovedfunnet er at arbeid med minst én disiplin nedprioriteres i samtlige klasser, og at det er en klar prioritering av skriftlig hovedmål. Det siste hovedfunnet er at alle lærerne ser dybdelæring, mindre vurderingsstress og helhet rundt faget som fordeler ved karakterforsøket, og som løsning på noen av problemene et stort og komplekst norskfag står overfor. Elevene på sin side, ser både fordeler og ulemper ved vurderingsordningen de følger, og noen av momentene lærerne mener er læringsfremmende ved forsøket, ser elevene på som læringshemmende. Ut ifra vårt datamateriale, kan vi ikke konkludere med at en bestemt vurderingsordning er utslagsgivende for en mer læringsfremmende praksis. Det vi imidlertid ser, er at flere av utfordringene lærerne står overfor, er knyttet til norskfagets oppbygning og læreplanens bredde og kompleksitet. Når dette sagt har vi undersøkt en relativt ny forsøksordning og det tar lang tid å utvikle og innarbeide nye, solide praksiser.nob
dc.language.isonob
dc.subjectVurdering for læring Vurderingsordning Norskfaget Forsøk med én eller to karakterer i norsk
dc.titleÈn, to eller tre karakterer? Fremtidens vurderingsordning i norskfagetnob
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2017-09-07T22:29:00Z
dc.creator.authorHaugen, Elise
dc.identifier.urnURN:NBN:no-60704
dc.type.documentMasteroppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/57977/1/Masteroppgave---Haugen---Selvik.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata