Hide metadata

dc.contributor.authorNiebuhr, Hella Magdalena
dc.date.accessioned2017-09-07T22:28:18Z
dc.date.available2017-09-07T22:28:18Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationNiebuhr, Hella Magdalena. «Man må stå for det man gjør, liksom» : Om ulike tilnærminger til etikken, blant ungdommer i videregående skole. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/57931
dc.description.abstractDenne studien omhandler ulike perspektiver som kan bruke i samtale om etiske spørsmål og situasjoner. Hensikten med studien er å klargjøre hvilke perspektiver ungdommene benytter seg av i en samtale og hvordan disse kan tolkes i lys av etikkfilosofiske teorier. Mitt teoretiske rammeverk formes av tre ulike tilnærminger til etikken, henholdsvis prinsipporientert etikk, relasjonsorienterte etikk og eksistensiell etikk. Det er disse tilnærmingene jeg er interessert i å identifisere i min kvalitative undersøkelse. Problemstillingen for prosjektet er derfor: Hvilke tilnærminger viser et utvalg ungdommer i videregående skole i samtale om en etisk case? Med utgangspunkt i transkripsjoner fra to fokusgruppeintervjuer med ulike informantgrupper, har jeg analysert ungdommenes ytringer i søken etter prinsipporienterte, relasjonsorienterte og eksistensielle uttrykk. Resultater fra undersøkelsen viste markante forskjeller i tilnærmingene mellom de to informantgruppene, samt noen like tendenser. I overordnet grad var det slik at informantene som hadde en mer personlig interesse for saken brukte nære og utforskende tilnærminger, mens informantene som i utgangspunktet var mindre berørt av saken brukte distanserte og analytiske tilnærminger. Informantenes tilnærminger sammenfalt imidlertid da samtalen dreide seg om straff, og alle informantene resonnerte her med et prinsipielt utgangpunkt. Dette tolker jeg som en indikator på at personlig interesse har betydning for om ungdommene inntar et distansert analytisk eller nært og utforskende perspektiv til saken, samtidig som konkrete spørsmål med en juridisk dimensjon i stor grad besvares med den prinsipporienterte tilnærming som spørsmålene forutsetter. I diskusjonskapitlet undersøker jeg mine resultater i lys av tidligere empirisk forskning og teoretiske perspektiv. Jeg argumenterer for at prinsipporienterte og relasjonsorienterte tilnærminger fra et eksistensialistisk perspektiv legger til rette for utviklingen av individualitet og autonomi. Avslutningsvis knytter jeg også dette anliggende til læreplanen i religion og etikk.nob
dc.language.isonob
dc.subjectprinsipporientert
dc.subjectKant. relasjonsorientert
dc.subjectNoddings
dc.subjectfilosofi
dc.subjectBeauvoir
dc.subjectelever
dc.subjectSteiner
dc.subjectetikk
dc.title«Man må stå for det man gjør, liksom» : Om ulike tilnærminger til etikken, blant ungdommer i videregående skolenob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-09-07T22:28:18Z
dc.creator.authorNiebuhr, Hella Magdalena
dc.identifier.urnURN:NBN:no-60706
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/57931/1/MasteroppgaveHellaNiebuhr.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata