Hide metadata

dc.contributor.authorKnutson, Emili
dc.date.accessioned2017-09-07T22:27:57Z
dc.date.available2017-09-07T22:27:57Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationKnutson, Emili. Nettavisens prioriteringer – en studie av VG nett. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/57910
dc.description.abstractTemaet for denne avhandlingen er hvordan Verdens Gang (VG) produserer og distribuerer nyheter for å øke eksponeringen av nyhetssaker på internett slik at de får flere lesere inn til nettavisen. Problemstillingen er: Hvordan jobber VG strategisk og redaksjonelt med å få klikk og spredning av nyhetssaker på nett, og hvordan påvirker de redaksjonelle retningslinjene journalistisk praksis? For å besvare problemstillingen er det utført et casestudie av VG Nett. Det er også gjort dybde- og fokusgruppeintervju med redaktører, frontsjefer og journalister i mediehusets ulike redaksjoner. Funnene viser at i tillegg til bruk av nyhetskriterier som identifikasjon, sensasjon, aktualitet og konflikt, benytter VG seg av nyhetsvarsler, modus, visuell utforming av nettavisens og kunnskap om brukeratferd for å nå ut til flere lesere på internett. I tillegg avdekkes det i avhandlingen at den redaksjonelle praksisen innebærer et økt fokus på klikk og spredning av nyhetssaker over flere plattformer. Derfor benyttes sosiale medier aktivt i delingen av nyheter. Teorier om pressens økonomiske interesser, demokratiske idealer og omdømme diskuteres i lys av funnene. Studiene mine viser at internett har skapt muligheter, men at det også har ført til utfordringer. Nettavisen finansieres av papiravisen og annonsekroner på internett, men det samlede opplaget synker og norske mediehus mangler en fungerende forretningsmodell. Funnene i avhandlingen viser at disse faktorene påvirker redaksjonelle strategier og praksiser for spredning av nyheter. På sikt kan det svekke samfunnsoppdraget mediene besitter. Pressens rolle går ut på å opprettholde landets demokrati ved å gi konsumentene tilgang til informasjon og ved å være en arena for debatt. Derfor må mediene produsere og distribuere samfunnsnyttig informasjon. På grunn av medienes økonomiske situasjon påvirkes VG likevel av klikkpresset. Studiene mine viser at utfallet er at flere journalister produserer nyheter basert på lesernes brukeratferd og ønsker i stedet for samfunnsnyttighet. Av den grunn er et viktig utgangspunkt for avhandlingen at medienes samfunnsrolle utfordres. Tillitsspørsmålet står også sentralt her. Den økende mengden av kommersielle nyheter har ført til at mediehusets troverdighet svekkes og at færre leser nyheter på VG Nett. Et annet viktig funn er at mediehuset de siste årene har blitt oppmerksom på dette og derfor tar avstand fra klikkjournalistikk. I stedet tar de i bruk andre, redaksjonelle strategier som er ment for å øke leserens tillit til VG over tid og dermed bringe faste lesere tilbake til avisen.nob
dc.description.abstractThe topic of this dissertation is how the Norwegian newspaper VG writes and distributes online news to maximise readership. The research question is: How are VG, strategically and editorially, working to maximise readership and how do the editorial guidelines affect journalistic practice? A case study of VG and interviews with editors, sub editors and journalists in different departments of the newspaper have been done to answer the research question. The findings show that, in addition to the thorough employment of news values such as identification, sensation, actuality and conflict, use of news alerts, mode, visual design, knowledge of user behaviours are actively used to reach more readers. Additionally, the dissertation reveals that editorial practice involves an increased focus on clickbait and spread of news issues across multiple platforms. Therefore, social media is used dynamically in VG’s news sharing practices. Theories about the media’s economic interests, democratic values and trustworthiness are also discussed in light of the findings. This study shows that the internet has created opportunities for the media industry, but has at the same time led to economic issues. Online news is financed by the printed papers and money generated by advertisements, but sales of the newspapers are declining and Norwegian media organisations evidently lack functioning business models. The findings in this thesis show that these factors impact on editorial strategies and practices. The press maintains the country’s democracy by setting the agenda. The gate keepers give their readers access to socially beneficial information about the society by being a forum for public debate. Because of their economic situation, VG is affected by a pressure to increase their readership. Therefore, this study shows that journalists, to a greater degree than before, produces news based on consumer’s wishes rather than socially beneficial content. For this reason, an important starting point for the dissertation is that the social mission of the media is challenged. Trustworthiness is also central here. Research has shown that the increasing amount of commercial content and click bait has led to a decline in media credibility. That way, vg.no has gained fewer readers over the last couple of years. An important finding in this dissertation shows that VG, in recent years, has become aware of this and therefore discourages click bait. Instead, they use other editorial strategies that are intended to increase readers' trust in them over time, thus bringing regular readers back to the online newspaper.eng
dc.language.isonob
dc.subjecttillitt
dc.subjectVG
dc.subjectnyhetskriterier
dc.subjecttroverdighet
dc.subjectVerdens Gang
dc.subjectnyheter
dc.subjectklikkjournalistikk
dc.titleNettavisens prioriteringer – en studie av VG nettnob
dc.title.alternativeNews priorities – a study of the Norwegian online newspaper VG Netteng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-09-07T22:27:57Z
dc.creator.authorKnutson, Emili
dc.identifier.urnURN:NBN:no-60820
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/57910/1/Knutson_Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata