Hide metadata

dc.contributor.authorStørkersen, Sofie Elisabeth
dc.date.accessioned2017-09-07T22:27:34Z
dc.date.available2017-09-07T22:27:34Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationStørkersen, Sofie Elisabeth. Framstillingen av religiøse høytider - En kvalitativ studie av framstillingen av religiøse høytider knyttet til kristendom og islam i læreverk og undervisning i religion- og etikkfaget. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/57889
dc.description.abstractDette er en eksplorerende studie, som sikter på å gi en beskrivelse av et fagområde som per dags dato ikke er blitt undersøkt. Formålet med denne studien er å undersøke framstillingen av høytider knyttet til kristendom og islam. Oppgavens problemstilling er: Hvordan framstilles religiøse høytider knyttet til kristendom og islam i læreverk og undervisning i religion- og etikkfaget i den videregående skolen? For å kunne svare på problemstillingen har jeg analysert to læreverk, samt foretatt og analysert to lærerintervjuer. I oppgaven benytter jeg meg av et teoriperspektiv der høytider kan sies å bestå av fire aspekter: et tidsaspekt, et minneaspekt, et rituelt aspekt og et gruppeaspekt. Disse forholder jeg meg til i analysen og i drøftingen. I studien har jeg avdekket hvilke aspekter som inkluderes eller utelates i framstillingen av de enkelte høytidene, samt hvordan og i hvilken grad disse inkluderes. Minneaspektet er det aspektet som oftest ser ut til å inkluderes i framstillingen av høytidene, mens gruppeaspektet muligens er det som generelt er svakest beskrevet. Datamaterialet mitt viser at de kristne og islamske høytidene generelt ser ut til å være lite framtredende i læreverkene og informantenes undervisning. Tendenser i datamaterialet mitt viser at en høytid kan fungere som et godt introduksjonstema til en religion og som gode tematiske tilnærminger til religionen som sådan. Studien viser at film og bilder er de mest sentrale mediene i framstillingen av religiøse høytider i min studie. I tillegg er dimensjonsmodellen et sentralt verktøy. Læreverkforfatternes til tider knappe framstillinger av de kristne høytidene kan signalisere forventninger om at elevene har relativt gode forkunnskaper, men lærerinformantene mine forteller at de opplever elevenes forkunnskaper som dårlige. Ut ifra mitt datamateriale ser det derfor ut som at virkeligheten ikke svarer til læreverkforfatternes forventninger. Samtidig påpekes det at elevene sitter på en del forkunnskaper ervervet gjennom skolegang og deltakelse i det norske samfunnet som bør settes inn i en tydelig faglig ramme.nob
dc.language.isonob
dc.subjectislamske høytider
dc.subjectjul
dc.subjectkristne høytider
dc.subjectdimensjonsmodellen
dc.subjecthøytider som undervisningstema
dc.subjectReligiøse høytider
dc.subjectashura
dc.subjectid al-adha
dc.subjectpåske
dc.subjectpinse
dc.subjectid al-fitr
dc.titleFramstillingen av religiøse høytider - En kvalitativ studie av framstillingen av religiøse høytider knyttet til kristendom og islam i læreverk og undervisning i religion- og etikkfagetnob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-09-07T22:27:34Z
dc.creator.authorStørkersen, Sofie Elisabeth
dc.identifier.urnURN:NBN:no-60670
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/57889/1/MASTEROPPGAVE-STOERKERSEN--SOFIE.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata