Hide metadata

dc.contributor.authorHagen, Kine Bekk
dc.date.accessioned2017-08-28T22:27:38Z
dc.date.available2017-08-28T22:27:38Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationHagen, Kine Bekk. Cold Case-enheten: Hva var bakgrunnen for opprettelsen av denne enheten?. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/57530
dc.description.abstractCold case-enheten ble opprettet på senhøsten 2015 med formålet om å oppklare flere alvorlige uoppklarte drap. Enheten er underlagt Kripos, og dens offisielle norske navn er Seksjon for alvorlige uoppklarte saker, men blir populært kalt Cold case-enheten. Mitt ønske for denne oppgaven er å undersøke hva bakgrunnen til opprettelsen av enheten er, og hvordan denne prosessen har blitt begrunnet og legitimert i rettspolitikken, men også ut til oss i samfunnet. Denne oppgaven er basert på en dokumentanalyse av tilgjengelig materiale vedrørende Cold case-enheten og prosessen frem til enheten ble opprettet. I tillegg har jeg gjennom totalt fem kvalitative intervjuer med sentrale fagpersoner, fått innblikk i hvilke oppfatninger, holdninger og meninger informantene har om denne prosessen. Mine funn tyder på at bakgrunnen til opprettelsen av Cold case-enheten er basert på fremveksten av en ny form for kriminalpolitikk. Det har skjedd et skifte med hensyn til hvilke aktørgrupper som spiller en avgjørende rolle. Før var det jurister og andre ekspertgrupper, nå er det politikere og media. Denne utforskingen er gjort på bakgrunn av Bottoms og Pratts teori om penal populism, men populisme som et politisk fenomen i Norge blir også analysert videre med ulike teoretiske bidrag fra Norden. Hovedfunnene i oppgaven viser at det var en rekke faktorer som spilte inn i prosessen med å opprette Cold case-enheten. En stor del av årsaken bak opprettelsen hevdes å være lovendringen da Stortinget fjernet foreldelsesfristen i 2014. Her tyder mye på at populistiske tendenser var i bildet frem mot lovendringens vedtakelse. Stortingsvalget nærmet seg, politikere ønsket å profilere seg, man så klare bestrebelser mot å vise handlekraft – ofte på bakgrunn av saker som ble blåst opp i media. Et klart tilskudd til populisme er en medialisering av politikken, og dette samsvarer også med mine funn. Både vedrørende profileringen av politikken og den politiske kommunikasjonen, men også et klart press og fokus på uløste drapssaker i media. Prosessen rundt opprettelsen av Cold case-enheten mener jeg å vise er tydelig begrunnet og legitimert gjennom de pårørende som en ny offerkategori. I forlengelse av dette viser jeg også til en klar legitimering gjennom rettsfølelsen – på tross av at mye kritikk har blitt rettet mot forståelsen av rettsfølelsen. Problemene forbundet med dette er at politikken er basert på den allmenne rettsfølelsen, ikke den informerte rettsfølelsen. Årsaken til disse tendensene ser ut til å være på bakgrunn av tanken om det rettferdige. Informantenes inntrykk av bakgrunnen til opprettelsen av Cold case-enheten bekrefter noen av disse teoriene, men her finnes det også noe uenighet i hvor stor grad de ulike perspektivene spilte inn. Cold case-enhetens bakgrunn ser ut til å være et resultat av en rekke faktorer i den kriminal- og rettspolitiske sfæren. Et interessant perspektiv på enhetens fremtid er hvordan en eventuell regjeringsendring vil påvirke enhetens videre arbeid og legitimering. For enhetens fremtid vil det være avgjørende med en tilførsel av ressurser og tillit til enhetens arbeid. Dette vil mest sannsynlig legge et press på Cold case-enhetens resultater – og noen av mine informanter frykter hva et sånt press kan skape av risikomomenter.nob
dc.language.isonob
dc.subjectrettspolitikk
dc.subjectuoppklarte drapssaker
dc.subjectrettsfølelse
dc.subjectrettssikkerhet
dc.subjectforeldelse
dc.subjectPenal Populism
dc.subjectCold case
dc.titleCold Case-enheten: Hva var bakgrunnen for opprettelsen av denne enheten?nob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-08-28T22:27:38Z
dc.creator.authorHagen, Kine Bekk
dc.identifier.urnURN:NBN:no-60300
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/57530/1/Kine_Bekk_Hagen_Masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata