Hide metadata

dc.contributor.authorHammarstrøm, Rakel
dc.date.accessioned2017-08-28T22:27:37Z
dc.date.available2017-08-28T22:27:37Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationHammarstrøm, Rakel. "Vi ønsker å bli trodd" - En rettssosiologisk analyse av skolemobbing som rettslig fenomen. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/57529
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg den rettslige håndteringen av mobbing i skolen. Med dette menes de mobbesaker som får en rettslig karakter ved at mobbeofrene eller deres foresatte anmelder mobbingen. Motparten vil her være skolene og kommunene, fordi disse gjennom opplæringsloven er pålagt å sørge for et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring for alle elever. For å forklare skolemobbingens tilstedeværelse i retten vil ulike rettssosiologiske perspektiver anvendes. Blant annet vil Durkehims teori om retten benyttes. Videre vil det drøftes hvordan vi kan forklare mobbesaker som et rettslig fenomen. Hvorfor er slike sosiale problemer rettsliggjort? Dette vil forklares gjennom perspektiver om samfunnets påvirkning på retten. Både norm-, opinion- og materialistperspektivet vil bli diskutert. Et annet rettssosiologisk tema som vil bli diskutert i denne oppgaven er rettsliggjøring. Mobbing i skolen er et eksempel på et sosialt problem som er rettsliggjort, og det vil derfor være naturlig å diskutere skolemobbing i lys av teorier om rettsliggjøring. Her vil ikke-juristers rolle som rettsanvendere være spesielt interessant fordi rektorer som daglig arbeider med reglene i opplæringsloven vanligvis ikke er jurister. Reglene om det psykososiale miljøet i skolen reguleres av opplæringsloven kapittel 9a. I tillegg til disse er FNs barnekonvensjon en gjeldende rettskilde fordi den sier noe om barns rettigheter også i Norge. Det vil i oppgaven bli reist spørsmål om hvorfor noen velger å ta mobbesaker til retten, og om det finnes andre måter å løse disse sakene på. For å svare på dette har jeg blant annet benyttet meg av kvalitativ forskningsintervju, hvor jeg har intervjuet noen tidligere mobbeofre og mobbeofres foresatte om deres tanker rundt dette temaet. I tillegg har jeg intervjuet en rektor for å få belyst meninger fra begge partene. Disse intervjuene vil i sammenheng med tidligere forskning og litteratur på feltet danne empirien i oppgaven.nob
dc.language.isonob
dc.subjectpsykososilat miljø
dc.subjectretten
dc.subjectopplæringsloven
dc.subjectskole
dc.subjectMobbing
dc.subjectnormer
dc.title"Vi ønsker å bli trodd" - En rettssosiologisk analyse av skolemobbing som rettslig fenomennob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-08-28T22:27:37Z
dc.creator.authorHammarstrøm, Rakel
dc.identifier.urnURN:NBN:no-60292
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/57529/1/Masteroppgave-.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata