Hide metadata

dc.contributor.authorLinnerud, Silje Christin Wang
dc.date.accessioned2017-08-21T22:30:06Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationLinnerud, Silje Christin Wang. Fatigue etter hjerneslag: Et utbredt symptom som er vanskelig å måle. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/57377
dc.description.abstractFormål: Masteroppgaven består av to deler, en artikkel og en refleksjonsoppgave. I artikkelen undersøkes prevalens for fatigue og faktorer som kan predikere fatigue etter hjerneslag. Refleksjonsoppgavens tema er studiens målingsinstrumenter og operasjonaliseringen av fatigue, hvor det utdypes muligheter og begrensninger ved måling av fatigue. Teoretisk forankring: Det er ikke konsensus om en entydig definisjonen av begrepet fatigue etter hjerneslag, men fatigue karakteriseres ofte som redusert energikapasitet. Fatigue etter hjerneslag rammer en betydelig andel av hjerneslagpasienter og assosieres ofte med nedsatt livskvalitet. Fatigue burde sees i sammenheng med både biologiske, psykologiske og sosiale faktorer. Tidligere studier viser stor variasjon hva gjelder prevalens og prediktorer, og det finnes ingen validerte måleinstrumenter som er utviklet for å måle fatigue etter hjerneslag. Metode: Artikkelen er en tverrsnittstudie som inkluderer 321 hjerneslagpasienter rekruttert fra 11 sykehus i Norge. De anvendte statistiske analysene er krysstabellanalyse og logistisk regresjonsanalyse. I tillegg til artikkelens empiriske data, benyttes metodologisk litteratur i refleksjonsoppgaven til fordypning i operasjonalisering og måling av fatigue. Resultater: Fatigue forekom hos 55 prosent av utvalget i denne studien. Hjerneslagets alvorlighetsgrad, tidligere sykdommer og depresjon økte oddsen for å ha fatigue én måned etter hjerneslaget. Refleksjonsoppgaven viser at det finnes både muligheter og begrensninger ved ulike måter å operasjonalisere begrepet fatigue etter hjerneslag på. Konklusjon: Fatigue er utbredt etter hjerneslag. Årsaken til fatigue etter hjerneslag er uklar og det er mangel på behandlingstilbud. Psykososial oppfølgning synes lovende, da fatigue påvirkes av psykososiale forhold. Måling av fatigue varierer i stor grad etter hvilken måte begrepet er operasjonalisert på. Det er behov for mer forskning omkring måling av fatigue etter hjerneslag.nob
dc.language.isonob
dc.subjectfatigue
dc.subjectmåleinstrument
dc.subjecthjerneslag
dc.subjecttverrsnittstudie
dc.subjectoperasjonalisering
dc.titleFatigue etter hjerneslag: Et utbredt symptom som er vanskelig å målenob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-08-21T22:30:06Z
dc.creator.authorLinnerud, Silje Christin Wang
dc.date.embargoenddate2022-09-21
dc.rights.termsUtsatt tilgjengeliggjøring: Kun forskere og studenter kan få innsyn i dokumentet. Tilgangskode/Access code B
dc.identifier.urnURN:NBN:no-60137
dc.type.documentMasteroppgave
dc.rights.accessrightsembargoedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/57377/1/Fatigue-etter-hjerneslag-Masteroppgave-Silje-Linnerud-DUO.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata