Hide metadata

dc.contributor.authorDeksne, Ineta
dc.date.accessioned2017-08-21T22:29:54Z
dc.date.available2017-08-21T22:29:54Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationDeksne, Ineta. Siste års sykepleierstudenters vurderinger av sykehjem som første arbeidssted etter avsluttet utdanning.. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/57364
dc.description.abstractFormål: Hensikten med studien er å utforske siste års sykepleierstudenters vurderinger av forhold som har betydning for om de vil søke stilling på sykehjem eller ikke etter avsluttet utdanning. Teoretisk referanseramme: Tidligere forskning og Herzbergs teori om motivasjon til arbeid som belyser viktigheten av indre og eksterne motivasjonsfaktorer for arbeidstakere. Metode: Studien har et utforskende design med en kvalitativ tilnærming. Datainnsamlingsmetoden er fokusgruppeintervju. Tre fokusgruppeintervjuer med til sammen 12 deltagere fra en høgskole i Sør-Norge er gjennomført. Det ble gjort en tematisk innholdsanalyse med utgangspunkt i Malterud, Graneheim og Lundman, og Krueger og Casey. Resultater: Fem kategorier som beskriver forhold som har betydning for siste års sykepleierstudenters vurderinger av sykehjem som det første arbeidssted etter avsluttet utdanning er identifisert. 1.Utdanningsforhold innebærer innhold i studieprogrammet, læringsmiljø og praksiserfaringer. 2.Sykepleierrollen handler om utvikling av sykepleieridentitet, samt innhold i arbeidsoppgaver og ansvar på sykehjem. 3. Muligheter for faglige utfordringer. Studentene søker en arbeidsplass med muligheter for faglige utfordringer og kompetanseheving. 4.Institusjonsrelaterte forhold kan være avgjørende for om studentene søker seg til sykehjem eller ikke. Tilfredsstillende grunnbemanning, et godt arbeidsmiljø og samarbeid blant alle faggrupper er viktig. For å kunne vurdere sykehjem som et eventuelt arbeidssted, ønsker siste års sykepleierstudenter å ha tilgang til oppdaterte faglige ressurser på arbeidsplassen. 5.Arbeidsforhold og ansettelsesforhold kan også være av betydning for deres arbeidspreferanser. Konklusjon: Siste års sykepleierstudenter vurderer sykehjem som første arbeidssted, men flere forhold må være tilstede for at sykehjem oppfattes som et attraktivt arbeidssted. En kombinasjon av indre og eksterne forhold kan være av betydning for siste års sykepleierstudenter. Enkelte indre forhold (utvikling, ansvar, arbeidsoppgaver) eller kombinasjon av disse og eksterne forhold (arbeidsmiljø, arbeidsforhold, organisering av arbeidet) kan være avgjørende for om de velger å søke seg til sykehjem eller ikke.nob
dc.description.abstractPurpose: The aim of this study is to explore final year undergraduate nursing students’ assessments of the conditions that influence their choice of a nursing home as their first workplace after graduation. Theoretical framework: This study is based on previous research in the field and Herzberg’s theory about motivation to work. This theory emphasizes importance of internal and external factors that shape the motivation of the employees. Method: An exploratory design with a qualitative approach has been used. Focus group interviews were chosen as the method of data collection. Three focus group interviews with 12 participants were conducted at a college in South-Norway. Thematic content analysis based on Malterud, Graneheim and Lundman, and Krueger and Casey was used. Results: Five categories that can influence students’ assessment of nursing home as their first workplace after graduation were identified. 1.Educational conditions (contents of the study program, learning and practice environment) can affect the final year undergraduate nursing students’ preferences. 2.Nurse’s role involves the development of the nurse identity, as well as work tasks and responsibilities at nursing homes. 3.Students search for a workplace that provides with opportunities for professional and competence development. 4.Institution related conditions can be crucial for their choice of a nursing home as future workplace. Satisfactory staffing, work environment and cooperation are important. Final year nursing students want access to updated professional resources at their potential work place. 5.Work and employment conditions can also have an impact on their work preferences. Conclusion: There are several conditions that must be present for final year undergraduate nursing students to assess nursing homes as attractive work-places. Several internal factors (professional development, responsibilities, work tasks) or a combination of these and external factors (work environment, work conditions, work organization) can be of significance regarding the choices that nursing students make when applying to work for nursing homes.eng
dc.language.isonob
dc.subjectcareer planning
dc.subjectstudents' assessment
dc.subjectsykehjem
dc.subjectwork preferances.
dc.subjectnursing home
dc.subjectnursing
dc.subjectkarriereplanlegging
dc.subjectStudenter
dc.subjectsiste års sykepleierstudenter
dc.subjectstudenters vurdering
dc.subjectarbeidspreferanser. Students
dc.subjectsykepleie
dc.subjectundergraduate
dc.titleSiste års sykepleierstudenters vurderinger av sykehjem som første arbeidssted etter avsluttet utdanning.nob
dc.title.alternativeFinal year undergraduate nursing students' assessment of nursing home as their first workplace after graduation.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-08-21T22:29:54Z
dc.creator.authorDeksne, Ineta
dc.identifier.urnURN:NBN:no-60123
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/57364/5/Masteroppgave-VI.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata