Hide metadata

dc.contributor.authorStrøm, Sofie Therese
dc.date.accessioned2017-08-21T22:29:04Z
dc.date.available2017-08-21T22:29:04Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationStrøm, Sofie Therese. Sykehjemmet som en blivende arbeidsplass. En kvalitativ intervjustudie om hva som får sykepleiere til å bli værende i jobb på sykehjem. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/57304
dc.description.abstractFormål: Studiens mål var å finne svar på hva sykepleiere oppgir som grunner for at de blir værende på sykehjem. Refleksjonsoppgavens hensikt var å reflektere over utfordringer i rekrutteringen av deltakere til studien, samt diskutere andre rekrutteringsstrategier som kunne vært brukt. Teoretisk forankring: Eksisterende forskning viser at mange sykepleiere ikke ønsker å arbeide på sykehjem, det er beskrevet som kjedelig, lite krevende og ikke betraktet som et attraktivt karrierevalg blant nyutdannede sykepleiere. Forskning viser også at arbeidstilfredshet er av vesentlig betydning for å ønske å bli værende på en arbeidsplass. Studiens resultater ses derfor i lys av trivselsteorien med dens tre sentrale faktorer av betydning for trivsel. Metode: Kvalitativt utforskende design med semistrukturerte individuelle intervju som metode for datainnsamling. I refleksjonsoppgaven diskuteres erfaringene fra innhenting av deltakere til studien, andre rekrutteringsstrategier som kunne vært brukt, samt funn fra litteraturgjennomgang omkring metoder og utfordringer ved rekruttering gjort i databasene PubMed og SweMed. Resultat: Resultatene i studien viser at sykepleiere blir værende på sykehjem fordi de får jobbe med pasientgruppen de ønsker, de opplever å ha et meningsfullt arbeid, de føler trygghet, støtte og omsorg fra kollegaer og de opplever gode arbeidsvilkår på arbeidsplassen. Refleksjonsoppgaven viser at snøballmetodens ikke alltid er den mest effektive metoden for rekruttering av deltakere til en studie, og det finnes andre metoder som kan være bedre egnet. Uansett metode krever rekruttering en aktiv forsker. Konklusjon: Sykepleiere på sykehjem blir værende fordi de setter pris på å jobbe der. Studien har vist at det finnes mange gode sider ved å arbeide på sykehjem. Dette er kanskje sider en kan fokusere på for å få flere sykepleiere til å ønske seg arbeid der. Refleksjonsoppgaven belyser at en forsker bør tenke nøye over valget av rekrutteringsstrategi for en studie for å finne den mest hensiktsmessige.nob
dc.description.abstractPurpose: The aim of the study was to find out what nurses’ states as reasons for remaining in work in a nursing home. The essay’s intent was to reflect upon the challenges I met in recruiting participants to this study, and to discuss other sampling stategies that could have been used. Litterature review: Existing research shows that many nurses don’t want to work in a nursing home, it’s described as boring, not challenging, and not considered to be an appealing career choice amongst newly graduated nurses. Research also shows that job satisfaction is of high importance for wanting to stay in a workplace. Results of this study is seen in relation to the theory of thriving with its three key factors of significance of thriving. Method: Qualitative exploratory design with semi-structured individual interviews as a method of data collection. The essay discusses personal experiences from recruiting participants, alternative sampling methods, findings from a literature search of sampling challenges and alternative sampling methods done in the databases PubMed and SweMed. Results: The results of the study showed that the nurses’ chose to stay because they valued working with elderly people, they experienced their work as meaningful, supporting colleagues and good working conditions. The essay shows that the snowball method is not allways the most effective strategy for recruiting participants, other strategies could be more appropriate. Regardless of the strategy, recruitment demands an active researcher. Conclusion: Nurses who remain in nursing homes stay because they appreciate working there. This study has shown that there are many good sides to working in a nursing home. These are maybe factors one could focus on to attract more nurses to seek jobs there. The essay highlights that a researcher should carefully consider choice of sampling strategy for a study to find the most appropriate one.eng
dc.language.isonob
dc.subjectSykehjem
dc.subjectKvalitativ studie
dc.subjectBli værende
dc.subjectSykepleier
dc.titleSykehjemmet som en blivende arbeidsplass. En kvalitativ intervjustudie om hva som får sykepleiere til å bli værende i jobb på sykehjemnob
dc.title.alternativeThe nursing home as a permanent workplace. An exploratory study about what makes nurses continue working in a nursing homeeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-08-21T22:29:04Z
dc.creator.authorStrøm, Sofie Therese
dc.identifier.urnURN:NBN:no-59992
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/57304/1/Strom-Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata