Hide metadata

dc.contributor.authorMånsson, Selini Tavridis
dc.date.accessioned2017-08-21T22:28:41Z
dc.date.available2017-08-21T22:28:41Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationMånsson, Selini Tavridis. Asylmottak i nærmiljøet Hvordan forstå ulike lokale responser fra et community-psykologisk perspektiv?. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/57273
dc.description.abstractNavn på forfatter: Selini Tavridis Månsson Tittel på oppgaven: Asylmottak i nærmiljøet - Hvordan forstå ulike lokale responser fra et community-psykologisk perspektiv? Navn på veiledere: Inger Skjelsbæk og Eleanor Allgood Arbeidet er et selvstendig forskningsprosjekt, og all data er samlet inn av forfatteren. Bakgrunn: Beskjeden om at det skal etableres et asylmottak i nærmiljøet, blir ofte møtt med ulike reaksjoner i lokalsamfunnet. Under flyktningkrisen i 2015/2016 utviklet det seg en akutt asylsituasjon og et polarisert politisk klima, som satte rammene for hvordan ulike responser i nærmiljøet fikk komme til uttrykk. Formål: Denne studien tok sikte på å utforske hvilke antakelser som lå til grunn for ulike responser i møte med en slik beskjed, og hvilke diskurser som ble tatt i bruk når medlemmer av lokalsamfunnet begrunnet egne ståsteder. Et community psykologisk perspektiv ble benyttet for å vurdere hvordan tilhørighet, verdier og kultur blir relevant i slike situasjoner. Metode: Ved hjelp av Q-sorteringer av predefinerte utsagn, og semi-strukturerte intervjuer, har jeg undersøkt hvordan elleve personer opplevde beskjeden om at et asylmottak var planlagt i deres nærmiljø i 2015/2016. Gjennom en «by-person» faktoranalyse har jeg studert hva som er felles og hva som skiller informantenes ulike perspektiver fra hverandre, og tre faktorer ble trukket ut. Gjennom en diskursiv tilnærming til både faktorer og intervjuer har jeg deretter sett på hvordan mening har tatt form rundt forhold på mikro-, meso- og makronivå, og hvordan disse nivåene har virket sammen i tre ulike hovedfortellinger om «oss», «dem» og «vi». De tre fortellingene avdekker ulike underliggende diskurser som muliggjør ulike posisjoner for de berørte informantene i utvalget. Konklusjon: Opplevelsen av tilhørighet, makt og inkludering fremstår som sentralt for muligheten til å være åpen i møte med asylmottaket, mens opplevelse av usikkerhet og frykt, samt en essensialistisk forståelse av kultur og identitet, kan gjøre det vanskelig å se for seg en velfungerende løsning der asylsøkere og lokalsamfunn kan leve sammen. Fremfor alt er det viktig at både nye og gamle grupper i samfunnet ser mulighet til å oppleve well-being i sin nye situasjon, og dette kan trolig bidra til at de kan inkludere hverandre i et felles «vi». Det foreslås at politisk retorikk og planer for implementering av asylpolitikk, brukes aktivt til å formidle en romslig norsk kultur og identitet, og at myndighetene møter lokalsamfunn med en inkluderende og respektfull tilnærming når mottak etableres.nob
dc.language.isonob
dc.subjectasylmottak
dc.subjectcommunity psykologi
dc.subjectQ-metodologi
dc.subjectkvalitativ metode
dc.subjectasyldebatt
dc.subjectdiskursanalyse
dc.titleAsylmottak i nærmiljøet Hvordan forstå ulike lokale responser fra et community-psykologisk perspektiv?nob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-08-21T22:28:41Z
dc.creator.authorMånsson, Selini Tavridis
dc.identifier.urnURN:NBN:no-59976
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/57273/1/TavridisM-nsson--masteroppgave--2017.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata