Hide metadata

dc.contributor.authorJanabi, Lina
dc.date.accessioned2017-08-21T22:27:53Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationJanabi, Lina. Antibiotikabruk ved urinveisinfeksjoner i primærhelsetjenesten. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/57213
dc.description.abstractBakgrunn: Urinveisinfeksjoner er hovedårsaken til bruk av antibiotika hos eldre, og nest største årsak hos barn og voksne under 65 år. Økt og uhensiktsmessig antibiotikabruk bidrar til resistensutvikling som er et økende globalt problem. Resistente mikroorganismer lar seg ikke lett behandle, og i verste fall vil dette føre til økt mortalitet av infeksjonssykdommer i fremtiden. Funnene i denne studien vil bidra med å øke kunnskapen om antibiotikabehandling av urinveisinfeksjoner i Norge. Dette er en nødvendig bakgrunnskunnskap når en skal igangsette intervensjoner som fremmer rasjonell antibiotikabruk. Materiale og metode: Studien er en farmakoepidemiologisk studie med data fra reseptregisteret. Grossistbasert legemiddelstatistikk ble brukt som en bakgrunnsdatabase ved behov for ytterligere analyser. Studien har som hensikt i å beskrive bruken av antibiotika til behandling av urinveisinfeksjoner i Norge i tidsperioden 2005 til 2015. Legemidlene i studien, her definert som UVI-AB, omfatter pivmecillinam, trimetoprim, sulfametoksazol-trimetoprim, ciprofloksacin, ofloksacin og nitrofurantoin. Befolkningsgrunnlaget er alle kvinner og menn 1-79 år bosatt i Norge. Måltall brukt i datapresentasjon er prevalens (andel av befolkningen som bruker), ordinasjoner og DDD. Resultater og diskusjon: Bruken av UVI-AB til behandling av urinveisinfeksjoner ble redusert i 2015 i forhold til tidligere år. Kvinner var hovedbrukere av UVI-AB, likevel viste funnene at bruken økte etter femtiårsalderen hos begge kjønn. Økt bruk av UVI-AB hos eldre kan ha en sammenheng med fysiologiske endringer i urinveissystemet som følge av aldringsprosessen. Kvinner brukte pivmecillinam mest, mens menn ble behandlet med ciprofloksacin i størst grad. Barn brukte hovedsakelig trimetoprim og sulfametoksazol-trimetoprim som kan ha en sammenheng med at legemidlene er tilgjengelige i mikstur. Det var store geografiske forskjeller i bruken av UVI-AB som kan skyldes ulike terapitradisjoner, og ulik legesøkning i de ulike geografiske områdene i Norge.nob
dc.description.abstractBackground: Urinary tract infections is the leading cause of antibiotic use in elderly, and the second leading cause among children and adults under the age of 65. Increased and inappropriate use of antibiotics is a global concern due to its contribution to the rise of antimicrobial resistance. Highly resistant microorganisms can deem currently established antibiotics ineffective in the treatment of common infectious diseases, which can lead to increased mortality of infection diseases in the future. This quantitative study aims to broaden the knowledge regarding the treatment of urinary tract infections using antibiotics in Norway, something that is necessary to develop measures to promote appropriate use of antibiotics. Material and methods: This study is a pharmacoepidemiological study with data from the Norwegian Prescription Database. Wholesale-based drug statistics were used as supporting database for further analysis. The study aims to investigate the utilization of antibiotics to treat urinary tract infections in Norway in the timespan from 2005 to 2015. The drugs considered in this study, defined as urinary tract infection antibiotics (UVI-AB), encompass pivmecillinam, trimethoprim, sulfamethoxazole-trimethoprim, ciprofloxacin, ofloxacin and nitrofurantoin. The population sample considered in this research consist of all men and women in the age span 1-79 years residing in Norway. The measurements used in the presentation of data consist of prevalence, ordinations and DDD. Result and discussion: The research revealed a decrease in the use of UVI-AB for treatments of urinary tract infection in 2015 compared to previous years. Women were the main consumers of UVI-AB, yet this investigation discovered an increase of use in both genders when they surpassed the age of 50. This may be related to the physiological changes in the urinary tract system associated with aging. Women were mainly treated with pivmecillinam, while men were treated with ciprofloxacin. Children were mainly prescribed trimethoprim and sulfamethoxazole-trimethoprim possibly due to their availability in the form of mixtures. Great geographical differences where noticed when it comes to the use of UVI-AB. This can be linked to various therapeutical traditions, and different medical outreach in the geographical areas of Norway.eng
dc.language.isonob
dc.subjectFarmakoepidemiologi
dc.subjectreseptregisteret
dc.subjectantibiotika
dc.subjecturinveisinfeksjoner
dc.titleAntibiotikabruk ved urinveisinfeksjoner i primærhelsetjenestennob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-08-21T22:27:53Z
dc.creator.authorJanabi, Lina
dc.date.embargoenddate3017-05-15
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code A
dc.identifier.urnURN:NBN:no-59952
dc.type.documentMasteroppgave
dc.rights.accessrightsclosedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/57213/5/LinaJanabi-MasteroppgaveEndelig.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata