Hide metadata

dc.contributor.authorArntzen, Vigdis Mæhlum
dc.date.accessioned2017-07-25T22:28:20Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationArntzen, Vigdis Mæhlum. Sykmelding for depresjon og angst: Forskjeller mellom personer som er sykmeldte eller står i fare for å bli det. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/56274
dc.description.abstractMål: Denne studien hadde som mål å belyse eventuelle forskjeller i symptomer på depresjon, angst og muskel- og skjelettsmerter mellom personer som var i arbeid, gradert sykmeldte og fullt sykmeldte. Videre ville vi undersøke forskjeller i barrierer mot å komme tilbake til arbeid mellom gradert og fullt sykmeldte, samt hvilke barrierer som var viktige for begge gruppene. Barrierene vi undersøkte handlet om årsaker til sykmelding og arbeidsrelatert grubling og unngåelse. For å få mer klarhet i spørsmålet om årsaken til at kvinner har et høyere sykefravær enn menn undersøkte vi kjønnsforskjeller i andelen som var i arbeid, gradert sykmeldte og fullt sykmeldte. I tillegg undersøkte vi kjønnsforskjeller i symptomer på depresjon, angst og smerter, samt barrierer mot å komme tilbake til arbeid. Metode: Data ble innsamlet gjennom forskningsprosjektet Raskere tilbake ved Diakonhjemmet, Vinderen. Utvalget bestod av 363 deltakere som var henvist til behandling av depresjon og angst hos poliklinikken Raskere tilbake. Deltakerne var enten i arbeid, gradert sykmeldte eller fullt sykmeldte. Det ble gjort analyser av data innhentet før oppstart av behandling. Depresjon og angst ble målt gjennom Beck Depression Inventory (BDI) og Beck Anxiety Inventory (BAI). Skjemaene for smerter og barrierer ble utviklet av klinikere ansatt ved Raskere tilbake. Resultat: Vi fant signifikante forskjeller i depresjonssymptomer mellom personer som var i arbeid og fullt sykmeldte (M=23.65 vs. M=26.92, p=0.01). Vi fant ikke signifikante forskjeller i depresjonssymptomer mellom gradert sykmeldte og de andre to gruppene. Resultatene viste heller ikke forskjeller i symptomer på angst og smerter mellom personer som var i arbeid, gradert sykmeldte og fullt sykmeldte. Vi fant signifikante forskjeller mellom gradert og fullt sykmeldte i flere barrierer som involverte årsaker til sykmelding og arbeidsrelatert grubling og unngåelse. Det var signifikante kjønnsforskjeller i andelen som var i arbeid, gradert sykmeldte og fullt sykmeldte. Vi fant at kvinner var overrepresentert blant gradert sykmeldte. Resultatene viste at kvinner rapporterte om signifikant mer smerter enn menn, men det var ingen kjønnsforskjell i depresjons- og angstsymptomer. Til slutt fant vi få kjønnsforskjeller i barrierer mot å komme tilbake til arbeid. Konklusjon: Et hovedfunn i denne studien var at den eneste forskjellen i symptomnivå mellom gruppene var forskjeller i depresjonssymptomer mellom personer som var i arbeid og fullt sykmeldte. De øvrige gruppeforskjellene i symptomnivå på depresjon, angst og smerter var ikke signifikante. Dette kan indikere at andre forhold enn symptomer også er viktige for hvem som er sykenærværende, og hvem som har ulik grad av sykmelding. Barrierer mot å komme tilbake til arbeid som handlet om at symptomer stod i veien for arbeid fremsto som viktige for både gradert og fullt sykmeldte. Et annet hovedfunn var at negative forhold ved det sosiale arbeidsmiljøet hadde vært årsak til sykmelding, spesielt for personer som var fullt sykmeldte. De fullt sykmeldte rapporterte også om signifikant mer arbeidsrelatert grubling og unngåelse enn gradert sykmeldte. Når det gjaldt kjønnsforskjeller i symptomer og barrierer kunne resultatene i liten grad bidra til å belyse årsaken til at kvinner er mer sykmeldte enn menn.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleSykmelding for depresjon og angst: Forskjeller mellom personer som er sykmeldte eller står i fare for å bli detnob
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2017-07-25T22:28:20Z
dc.creator.authorArntzen, Vigdis Mæhlum
dc.date.embargoenddate3017-04-18
dc.rights.termsKLAUSULERING: Dokumentet er klausulert grunnet lovpålagt taushetsplikt. Tilgangskode/Access code C
dc.identifier.urnURN:NBN:no-59031
dc.type.documentMasteroppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.rights.accessrightsclosedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/56274/1/thesis.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata