Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-21T12:12:08Z
dc.date.available2017-07-21T12:12:08Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/56153
dc.description.abstractI forbindelse med Reguleringsplan for Hadeland videregående skole ble det i perioden 16.-22. juni gjennomført en arkeologisk undersøkelse av aktivitetsspor (Id 114927) på Morstad vestre 261/1, Gran kommune, Oppland. Undersøkelsesområdet ligger i en sørhelling i dyrket mark og avgrenses av en markert knekk i landskapet mot vest. Fylkeskommunens sjakter fra registreringen i 2007 hadde ligget åpne og det ble ved den arkeologiske undersøkelsen kun avdekket et område på ca 325 m2 mellom søkesjaktene. Til sammen utgjorde undersøkelsesområdet ca. 900 m2. Det ble påvist aktivitetsspor i form av bunnlaget av en kullgrop, to kokegroper, en nedgravning med kull og en nedgravning med rød, varmepåvirket undergrunn/leire. En nedgravning avdekket under registreringen (Id114928) ble ikke prioritert for videre undersøkelse. Det ble tatt ut fem kullprøver fra de undersøkte strukturene. Samtlige er vedartsbestemt av Helge I. Høeg. Tre av prøvene er radiologisk datert ved Nasjonallaboratoriet for 14C-datering, NTNU. Kullgropen ble datert til tidlig middelalder (1045 - 1175 AD), en kokegrop ble datert til førromersk jernalder (370 – 205 BC) og nedgravningen med rødbrent undergrunn ble datert til nyere tid (yngre enn 1700 AD). Prosjektleder: Anne Skogsfjord.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleAktivitetsspor; kokegroper, kullgrop og nedgravninger. Morstad vestre, 261/1, Gran, Oppland.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorBukkemoen, Grethe Bjørkan
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58913
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/56153/1/RPT_Opp_Gran_Morstad_261109.pdf.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata