Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-20T09:04:10Z
dc.date.available2017-07-20T09:04:10Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/56127
dc.description.abstractArkeologisk undersøkelse gjennomført i perioden 20.08.-03.09. 2010 i forbindelse med utbygging av ny veitrase for riksvei 2 gjennom Glåmdalen. Lokaliteten (ID-114938/114939) lå i dyrket mark hovedsakelig på gården Børstad, 13/1, men med et lite areal inn på Sundby, 16/7. Det ble undersøkt et område på totalt 885 m2 ved hjelp av maskinell flateavdekning, og det ble avdekket 19 strukturer, hvorav 8 senere ble avskrevet. Det ble påvist tre kokegroper, hvorav en ble datert under registreringen til romertid. De to andre var svært ødelagt av moderne pløying og er derfor ikke datert. De åtte resterende strukturene var stolpehull som dannet to parallelle rekker med kraftige, takbærende stolper, trolig i en enskipet huskonstruksjon. Dateringsresultatene tyder på at husets yngste aktivitetsfase kan knyttes til 15- 1600 tallet, trolig med primær bruksfase i sen middelalder. Det ble totalt tatt ut 18 naturvitenskapelige prøver i felt. Av disse ble åtte kullprøver vedartsbestemt av Helge I. Høeg. Fem kullprøver ble radiologisk datert ved Nasjonallaboratoriet for 14C-datering ved NTNU, og to makrofossilprøver ble analysert av Annine Moltsen, NOK. Prosjektleder: Inger Marie Berg-Hansen.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjone
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleHus fra middelalder og kokegrop fra romertid. Rv 2 Glåmdalen, delrapport 3. Børstad, 13/1, Sundby, 16/7, Sør-Odal, Hedmark.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorKile, Jone Røst
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58886
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/56127/1/RPT_H_S%C3%B8r_Odal_B%C3%B8rstad_050112.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata