Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-19T08:38:27Z
dc.date.available2017-07-19T08:38:27Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/56094
dc.description.abstractUtgravningsområdet ligger i dyrket mark ca 5 km sør for Eidsvoll sentrum og vel 3 km øst for Råholt. Området ligger på et høydedrag i åkeren vel 120 meter vest for våningshuset på Trollerud, like nord for gårdsveien til tunet på Trollerud. Tiltaksområdet ender ca 200 meter sør for eiendomsskillet mellom Våler 80/1 og Trollerud 82/1,2, og 100 meter øst for skillet mellom Sundby 81/1 og Trollerud 82/1,2. Det er god utsikt i alle himmelretninger, selv om utsikten er noe begrenset av skog mot den nevnte gårdsgrensa i nord og av en skogkledd ås i øst. På bakgrunn av Akershus Fylkeskommunes tidligere registrering av kokegroper og ildsteder i område, skulle Kulturhistorisk Museum utføre en undersøkelse av den delen av feltet med størst konsentrasjon av kokegroper/ildsteder. Problemstillingen i følge prosjektplanen var å avdekke og dokumentere et kokegropfelt for å finne form, utstrekning og innhold i kokegropene, samt å datere og funksjonsbestemme kokegropene. Tiltaket omfattet et samdriftsfjøs, en gjødselkum og en adkomstvei. Totalt ble det avdekket 352 strukturer på lokaliteten og 119 (ca 1/3) av disse ble undersøkt. Det ble funnet og fulldokumentert 3 langhus av eldre jernalders type som hadde en dokumentert lengde fra 20 til 38,5 m, det siste noe usikkert. Videre ble det påvist to hustomter som det ikke var tid til å undersøke fullstendig ved utgravningen. Strukturene besto av 200 stolpehull, 65 kokegroper, 23 ildsteder, 24 nedgravninger med ukjent funksjon, 11 kullflekker, tre groper, tre veggriller, to fyllskifter, et mulig grophus, en grøft/et gjerde og en usikker. Av de 119 anleggspor som ble undersøkt faglig, ble 19 avskrevet. Fire kokegroper, 10 ildsteder, to nedgravninger, en grøft, en veggrille og 82 stolpehull ble totalundersøkt. Det foreligger 25 14C-dateringer, som viser at husene er fra romertid og folkevandringstid, men det foreligger også flere dateringer til førromersk jernalder og muligens kan bosetningen på stedet gå så langt tilbake i tid, men dette kan ikke fastlås med sikkerhet utfra foreliggende analyser. Prosjektleder: Margrete F. Simonsen.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleGårdsanlegg fra jernalder. Trollerud, 82/1,2, Eidsvoll kommune, Akershus.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorRødsrud, Christian L.
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58853
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/56094/1/RPT_A_Eidsvoll_Trollerud_190214.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata