Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-17T08:38:07Z
dc.date.available2017-07-17T08:38:07Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/56027
dc.description.abstractDenne rapporten omfatter to (ID91749 og ID91752) av totalt åtte ulike lokaliteter på Robsrud i Lørenskog. Begge lokalitetene i denne rapporten lå i dyrka mark, og de blei begge undersøkt ved hjelp av flateavdekkende metode. På førstnevnte lokalitet var det under Akershus fylkeskommunes registrering blitt påvist flere kullholdige nedgravninger fra førreformatorisk tid. Ingen sikre slike blei imidlertid påvist under fullstendig avdekking. Ved bruk av metallsøker blei det funnet en del avfall fra nyere tid, men også ei spenne av bronsebelagt jern og et fragment til ukjent bruk av samme materiale. Spenna blei funnet i ei moderne dreneringsgrøft. Spenner av lignende typer er vanlige i gravfunn fra eldre jernalder, og gjenstanden fra Robsrud kan trolig dateres til romertidfolkevandringstid. Det kan ikke utelukkes at gjenstanden opprinnelig stammer fra ei ødelagt grav, men spor etter dette blei ikke påvist. På ID91752 var det registrert en mulig gravhaug som er blitt forstyrra av en potetkjeller i nyere tid, samt kullholdige nedgravninger i nærheten av haugen. Flere nedgravninger blei påvist, dokumentert og undersøkt, i tillegg til at trekullprøver blei samla inn for 14C-datering. Ingen av nedgravningene kunne imidlertid funksjonsbestemmes, og det var usikkerhet omkring deres tolkning som automatisk freda kulturminner. Av seks 14C-dateringer er en fra tida omkring Reformasjonen og fire fra nyere tid. Disse strukturene skal trolig forstås som spor etter gårdsdrift på Robsrud i moderne tid. I lys av 14C-dateringer og stratigrafiske forhold kan ingen av de påviste strukturene som omtales her, defineres som kokegroper. Den siste dateringa er fra en nedgravning (S52-15), og har gitt dateringsresultat til tidlig nøstvetfase seint i eldre steinalder. Fire enkeltfunn av flint på lokaliteten kan tolkes som spor etter perifer aktivitet i tilknytning til den nærliggende lokaliteten ID91751, som ga funn av bosetningsspor fra tidlig eldre steinalder. Denne steinalderboplassen har vært strandbundet. Det foreligger ikke andre gjenstandsfunn fra lokaliteten ID91752. Den registrerte gravhaugen viste seg å være en naturlig forhøyning av morenemasser. Det var ikke spor etter noen grav i haugen. Prosjektleder: Wenche Helliksen.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleLøsfunn fra eldre jernalder og mulig boplassfunn fra tidlig eldre steinalder. Robsrud-prosjektet, Delrapport: ID 91749, 9175,2 Robsrud (Rufsrud),105/1, Lørenskog kommune, Akershus.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorReitan, Gaute
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58785
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/56027/1/RPT_A_Lorenskog_Robsrud_200210.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata