Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-12T12:58:30Z
dc.date.available2017-07-12T12:58:30Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/55977
dc.description.abstractI forbindelse med Råde Graveservice AS oppstart av reguleringsplan for Heimdal syd (68/8) og Dilling søndre (68/1), Rygge kommune gjennomførte Østfold fylkeskommune en registrering av området i 2006. Det ble avdekket i alt 71 strukturer i hovedsak bosetningspor i form av stolpehull, ildsted, kokegrop samt nedgravninger med kullholdige grøfter med ukjent funksjon på to ulike lokaliteter. Det ble i tillegg gjort funn av keramikk, brente bein, brent leire samt slått flint og kvarts. Planområdet ligger i dyrket mark i nordhellingen av det store Østfold-raet. Utgravingen ble gjennomført i perioden 21. oktober til 7. november 2008. På lokalitet 2 med id 105989, Heimdal syd, ble det påvist 75 strukturer, derav 44 stolpehull og 12 mulige stolpehull, syv kokegroper, åtte ildsteder, tre nedgravninger med ukjent funksjon og et dyrkningslag. Det ble påvist rester etter det som er tolket som to hustomter, et toskipet langhus og en rektangulær mindre bygning. Det ble også påvist en rekke stolpehull som ikke kunne settes i noen sikker kontekst. Det ble funnet keramikk, slått flint og kvarts samt brente bein i enkelte av strukturene.14C-dateringer fra ti av strukturene falt innenfor tidsrommet senneolitikum frem til overgangen yngre bronsealder/førromersk jernalder. Det er i liten grad foretatt undersøkelser av bosetningsspor av denne typen i Rygge kommune og spor etter bygninger av typene som ble avdekket på Heimdal er tidligere sjelden påvist. Utgravingsresultatene har slik gitt oss ny, verdifull kunnskap om dette området. På lokalitet 2 med id 105990, på Dilling søndre, ble kun det påvist to strukturer, tolket som mulig før-reformatoriske. Prosjektleder: Per Oscar Nybruget.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleBosetningsspor. Heimdal Syd, 68/8, Dilling Søndre, 68/1, Rygge kom., Østfold.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorDamlien, Hege
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58727
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/55977/1/RPT_Ost_Rygge_HeimdalSyd_020309.PDF


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata