Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-12T09:00:25Z
dc.date.available2017-07-12T09:00:25Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/55957
dc.description.abstractI anledning utvidelse av Øvre Hoen grustak på Krillåsen i Øvre Eiker, gjennomførte Kulturhistorisk museum en arkeologisk undersøkelse høsten 2014. Undersøkelsen omfattet flere delområder langs foten av Krillåsen. Et kokegropfelt i dyrket mark, ID 156722, utgjorde den mest omfattende delen av undersøkelsen. Her ble 30 kokegroper dokumentert innenfor et areal på 2,8 mål. C14-dateringer fra sju av kokegropene viser at bruken av kokegropfeltet strekker seg fra midt i yngre bronsealder til midt i førromersk jernalder, ca. 750–200 f.Kr. Kokegropene er tolket som uttrykk for samme tradisjon, og trolig har dette området vært forbeholdt aktiviteter knyttet til kokegropene. Det ble ikke gjort gjenstandsfunn i kokegropene. I et annet delområde ble to bygninger undersøkt, ID 156762-1 og ID 156762-3. Begge var skarpt avgrenset, har hatt delvis nedgravd golvnivå og regelmessig kvadratisk til rektangulær form. Den minste av bygningene har hatt flatt golv av planker eller halvkløyvinger, den yngste kan ha hatt trekledte golv og moldbenker langs langveggene. Bygningene kan ikke tolkes som vanlige bolighus. Begge er derfor tolket som funksjonsspesifikke bygninger, kanskje verksteder eller lignende, men er heller ikke typiske grophus. Det er uvisst hva slags aktiviteter som har funnet sted i bygningene. Den minste bygningen er C14-datert til vikingtid, 800–1000 e.Kr., den andre til tidlig middelalder, ca. 1050–1200 e.Kr. Beliggenhet, konstruksjonsmessige trekk og C14-resultatene indikerer at de to bygningene kan ha fylt samme funksjon, men avløst hverandre i tid. Begge skal trolig relateres til en nærliggende, men ikke påvist, samtidig gårdsbebyggelse. Den eldste bygningen kan være samtidig med nedleggelsen av Hoen-skatten fra ca. 860 e.Kr. Undersøkelsen omfattet også to registrerte hulveier, ID 133251 og ID 145260. Førstnevnte ligger nord for grustaket på Krillåsen og i nærheten av et gravfelt. ID 133251 er tolket som en typisk hulvei. Ingen gjenstandsfunn eller prøveanalyser kan indikere hulveiens alder, men hulveien kan være relatert til gravene og i så fall troligst fra eldre jernalder. Det kunne ikke konkluderes sikkert med at ID 145260 er en hulvei. To regelmessige flintflekker kan være spor etter opphold på stedet midt i yngre steinalder, da trolig nært den samtidige sjøkanten. Prosjektleder: Bernt Rundberget.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleKokegroper fra yngre bronsealder/førromersk jernalder, bygninger fra vikingtid/middelalder og hulveier. Øvre Hoen, 78/1, Øvre Eiker, Buskerud.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorReitan, Gaute
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58715
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/55957/1/RTP_B_%C3%98vreEiker_%C3%98vreHoen_17032016.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata