Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-07T13:15:51Z
dc.date.available2017-07-07T13:15:51Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/55860
dc.description.abstractI forbindelse med ombygging og utvidelse av Fevik skole med Fevikhallen gjennomførte undersøkte Kulturhistorisk museum i 2012 et område nord for skolen (ID128015 og 128016), hvor det inntil nylig har vært hestebeite. Planområdet ligger på raet, rett nord for Feviktoppen, hvor det er kjent flere gravfelt fra eldre og yngre jernalder. Fra høydedraget er det vidt utsyn mot sjøen. Lett adkomst, gode havneforhold og gunstige jordbruksmuligheter har gjort området svært attraktivt som boplass. Lokaliteten ble avdekket i sin helhet (ca. 2000 kvm), og anses som fullstendig undersøkt. Etter maskinell fjerning av matjordslaget ble et utvalg påviste strukturer snittet og dokumentert med tegning og foto. Totalt ble 36 mulige strukturer påvist. Av disse ble i alt 14 undersøkt ved snitting mens fem ikke ble prioritert undersøkt. Seksten strukturer ble avskrevet etter opprensking og 1 avskrevet etter snitting. Fra strukturene er det datert elleve kullprøver og analysert åtte makroprøver, to pollenprøver og tre mikromorfologiske jordprofiler. Det ble påvist et fossilt dyrkningslag fra yngre jernalder og middelalder hvor det trolig har vært dyrket rug og bygg. Med unntak av et par kokegroper er andre groper og nedgravninger av ukjent funksjon. De påviste strukturene dannet ingen klart observerbare mønstre eller innbyrdes sammenheng, men kan tolkes som spor etter aktiviteter knyttet til jordbruk og i periferien av gårdsområdet. Aktiviteten er datert fra yngre romertid til sen middelalder. Utover noen fragmenter av bein og brent leire ble det ikke gjort gjenstandsfunn. Prosjektleder: Bjarne Gaut.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleBosetningsspor / dyrkingsspor. Trålum nedre, 52/246, Grimstad kommune, Aust-Agder.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorThommessen, Toini
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58622
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/55860/1/RPT_AA_Grimstad_Tr%C3%A5lum_191113.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata