Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-04T08:55:41Z
dc.date.available2017-07-04T08:55:41Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/55815
dc.description.abstractI forbindelse med utvidelse av E134 Grungedal-Velemoen i Vinje kommune, Telemark, ble det gjennomført arkeologiske utgravninger i regi av Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Undersøkelsen ble gjennomført i løpet av 7 uker i perioden 09.07-24.08.2012. Feltpersonalet bestod av 10 arkeologer og 2 gravemaskinførere, og arbeidet ble utført i løpet av 280 dagsverk. 17 kullprøver ble vedartsbestemt av Helge Høeg og sendt videre til Göran Possnert ved Ångströmlaboratoriet, Uppsala Universitet for radiologisk 14C-datering. 10 makrofossilprøver ble analysert av Natur og Kultur ved Annine S.A. Moltsen, mens 34 biter slagg og 5 biter jern ble analysert av Arne Jouttijärvi ved Heimdal-Archaeometry. Basert på de arkeologiske registreringene utført av Telemark fylkeskommune i 2010 var det 6 forskjellige lokaliteter som skulle undersøkes, Id 138877, 138882, 138888, 138879, 138887 og 139193. Lokalitetene var registrerte som henholdsvis gravfelt, bosetningsspor med graver, gravhaug, gravrøys, boplassspor og steinalderlokalitet. Etter endt undersøkelse ble id 138888/C58338 og id 13887/C58340 avskrevet som naturlig/moderne spor, og id 139193/C58339 ble omdefinert til funnsted for løsfunn. Felt 1 og 2 (id 138877/C58336 og id 138882/C58337) inneholdt bosetnings- og aktivitetsspor som tyder på det på lokaliteten har stått et smieanlegg. Dateringer fra strukturene på feltene viser at smieanlegget var i bruk mellom 170-540 e.Kr., det vil si romertid og folkevandringstid. Slagganalyser og flere gjenstandsfunn på de to lokalitetene støttet opp under tolkningen om at det er et smieanlegg hvor det har foregått både jernutvinning (Felt 1/Id 138877) og rensing av jernet, primærsmie (Felt 2/Id 138882). Det ser ikke ut til at det har vært en sekundærsmie hvor det har vært gjenstandsproduksjon. Plasseringen av strukturene på hver sin side av E134 tyder på at store deler av selve smia ble fjernet ved byggingen av E134. En struktur ble datert til 1030-1160 e.Kr., overgangen vikingtid/middelalder. Strukturen er av noe usikker definisjon, men den kan utgjøre del av et hus, og kan indikere en senere bruksfase på stedet. På felt 1(id 138887/C58341) ble det avdekket flere kokegroper og stolpehull. To kokegroper ble datert til 775-940 e.Kr, det vil si vikingtid. Det var vanskelig å sikkert bestemme klart definerte bygg, men ved å sammenlikne størrelse og generell plassering av stolpehull kan det skilles ut to mulige hustomter/bygg. En av dem ligger sentralt i feltet og den andre mulige hustomten ligger noe lenger vest. Tolkningene om hvorvidt det er rester etter hus er imidlertid usikre ettersom tolkningsarbeidet delvis er basert på kart og bilder i etterkant av feltarbeidet. Uavhengig av dette, har det vært aktivitet på området i vikingtiden. Det ble ikke gjort noen gjenstandsfunn, og bygningenes funksjon(er) er ukjent. Det kan ha vært boliger, men det kan også har vært dirftsbygg/løer e.l. Utgravningsleder: Lars Søgaard Sørensen. Prosjektleder: Zanette Tsigaridas Glørstad.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleAktivitets- og bosetningsspor fra jernalder og vikingtid. Øverland 84/3, Midtbø 84/7, Tveiten 86/1/2, Bronen 86/3, Edland Øvre 89/1, Vinje, Telemark.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorJansen, Marianne
dc.creator.authorGjerde, Hege S.
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58579
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/55815/1/E134_Grungedal.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata