Hide metadata

dc.date.accessioned2017-06-28T08:31:09Z
dc.date.available2017-06-28T08:31:09Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/55753
dc.description.abstractUtgravningen fant sted like øst for tettstedet Lena på Østre Toten. Her ble det undersøkt to lokaliteter i dyrket mark (id 127845 og id 134376). Det ble avdekket 7500 m2 og undersøkt 153 strukturer, hvorav 71 ble avskrevet. Det ble ikke påvist spor etter gårdstun, og de relativt få stolpehullene som ble avdekket syntes ikke å inngå som del av bygninger. Flertallet av fornminnene var kokegroper, 60 i alt. Vedanatomiske analyser viser at det meste av trekullet er fra bjørk, med mindre innslag av hassel, ask, furu, osp, selje, vier, hegg, rogn og eik. Lok. 1 (id 134376) lå på et høydedrag nær Alstad og Lillo v/Fv. 33. Feltet omfattet 2300 m2. Det ble undersøkt 44 kokegroper, 2 ildsteder, 11 stolpehull, 1 kullflekk og 1 dyrkningslag. Kokegropene er tolket som deler av et mindre kokegropfelt. De var tilsynelatende organisert i et 5 til 15 m bredt belte, rundt et mindre søkk i landskapet. Det foreligger 27 dateringer. De viser at aktivitetene strakte seg fra førromersk jernalder (4 stk.) gjennom romertid (17 stk.) og folkevandringstid (3 stk.), og inn i merovingertid (3 stk.). Kokegropene var gravd ned i et dyrkingslag som ikke er analysert eller datert nærmere. Det at de var gravd ned i dyrkingslaget, tilsier at dyrkingen har funnet sted i innledende del av eldre jernalder, evt. bronsealder. Lok. 2 (id 127845) lå i lett kupert terrenget, like øst for Totenhallen og rådhuset. Det ble avdekket ca. 5200 m2 fordelt på 9 felt. Det ble undersøkt 16 kokegroper, 5 udefinerte nedgravninger, 1 ildsted og 1 kullflekk. Det foreligger 11 dateringer, som alle faller innenfor romertid. Funnfrekvensen er lav og strukturene synes å vise et område med spredt aktivitet i romertid, nesten utelukkende representert ved kokegroper. Prosjektleder: Ole Christian Lønaasen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleKokegroper, Alvstad og Evang, Gnr.169 og 182. Østre Toten kommune, Opplanden_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorSørensen, Lars Søgaard
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58521
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/55753/1/RPT_Opp_%C3%98stre_Toten_Alvstad_Evang_Lena_190313.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata