Hide metadata

dc.contributor.authorWikstøl, David
dc.date.accessioned2017-03-24T22:27:40Z
dc.date.available2017-03-24T22:27:40Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationWikstøl, David. Styrke og trøst når pusten svikter - En utforskende kvalitativ studie av betydningen av religiøsitet ved mestring av sykdom hos pasienter med KOLS. Master thesis, University of Oslo, 2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/55023
dc.description.abstractHensikt: Denne prosjektoppgaven vil undersøke betydningen av religiøse forhold i forbindelse med sykdom, hverdag og mestring, hos KOLS-pasienter. Oppgaven søker å frembringe ny kunnskap, i form av beskrivelser og eventuelle nye hypoteser, som i neste omgang kan hjelpe helsetjenesten å møte disse pasientene på en måte som oppleves positiv, støtter pasientrelasjonen og fremmer positiv mestring. Metode: Systematisk tekstkondensering av semistrukturerte intervjuer av syv KOLS-pasienter med religiøs tro. Resultater: Informantenes hovedutfordringer var begrenset handlingsrom, isolasjon og nedstemthet. En av informantene oppga skyldfølelse som hovedutfordringen. Alle informantene hadde et aktivt bønneliv og opplevde at de fikk styrke, trøst og støtte av Gud, som gjorde det lettere å leve i hverdagen. Ingen hadde endret synet sitt på Gud som følge av det å bli syk, og alle holdt fast ved troen på Guds godhet. For noen av informantene var religiøse prekener og deltakelse på religiøse møter viktig, og sykdommen var til hinder for denne måten å utøve religionen på. Det fantes varierte oppfatninger og mestringsstrategier ved spørsmål om mirakuløs helbredelse, tolkning av sykdomssituasjonen i lys av troen på Gud og livet etter døden. Flere uttrykte bekymring om måten de skulle dø på. De fleste hadde opplevd skyldfølelse, spesielt overfor familie, men hadde med tiden klart å bearbeide den. Selv om informantene var positivt innstilt til å samtale med helsepersonell om religiøse temaer, var det ingen som opplevde stort behov for dette. Diskusjon: For noen religiøse KOLS-pasienter er opplevd styrke og trøst fra Gud en viktig mestringsressurs. For de pasientene som opplever religiøs deltakelse som viktig, kan det være aktuelt med råd og tilrettelegging for dette. Det er også ønskelig for flere KOLS-pasienter å få tidlig informasjon om hvordan det er å dø med KOLS. Ellers er pasienters bruk av religiøse mestringsstrategier varierte. Konklusjon: For helsepersonell kan innsikt i pasienters religiøse oppfatninger og utøvelse kanskje føre til fornyet interesse og nysgjerrighet for den individuelle pasient, noe som igjen kan gjøre det lettere å møte disse på en god måte og fremme positiv mestring. Kvantitative undersøkelser kreves for å få kunnskap om hvor utbredt disse formene for religiøs mestring er. Videre forskning kan undersøke hva som kjennetegner KOLS-pasienter med høy grad av skyldfølelse, og om pasienter med livsstilssykdom har andre religiøse tolkninger av sin egen sykdomssituasjon enn andre pasienter.nob
dc.description.abstractAim: was to study the significance of religiosity in coping with illness in everyday life for patients with COPD. In this it seeks to produce new knowledge in the form of descriptions and potential new hypotheses, which in turn can help health workers meet these patients in a good way and promote positive coping strategies. Method: Systematic text condensation based on semi-structured interviews with seven religious patients with COPD. Results: The main challenge for the informants were limited physical ability, isolation and feelings of sadness. One of the informants had feelings of guilt as the main challenge. All of the informants was actively involved with prayer and they experienced God gave them strength, comfort and support which helped them through the day. None had changed their view of God as a result of becoming ill and everyone held on to the notion of God as good. To some of the informants listening to sermons and going to religious meetings was important, and they found that their illness became a hindrance for this. The opinions and coping strategies in relation to miraculous healing, religious interpretation of their life situation and belief in life after death, varied significantly. Several expressed worry about the way in which they were going to die with te illness. Most of them had experienced initial feelings of guilt, especially in relation to family, but most of them had learned to cope wit it. Even though the informants were positive to speaking with health workers about religious matters, none of them reported a significant need for this. Conclusion: The experience of God giving strength, comfort and support is a significant positive coping resource for some COPD-patients. For those of the patients who find sermons and religious meetings important, it can be relevant to give advice or help facilitate so that these needs can be met. Better and earlier information about how it is to die with COPD seems also to be needed. Religious coping strategies and resources are varied among patients and these insights can potentially bring new interest and curiosity for the individual patient, which is needed to establish a good patient-relationship and provide good health care.eng
dc.language.isonob
dc.subjectmestring
dc.subjecthelbredelse
dc.subjectreligiøsitet
dc.subjectbønn
dc.subjectskyldfølelse
dc.subjectKOLS
dc.subjectreligiøs mestring
dc.subjectreligion
dc.titleStyrke og trøst når pusten svikter - En utforskende kvalitativ studie av betydningen av religiøsitet ved mestring av sykdom hos pasienter med KOLSnob
dc.title.alternativeStrength and comfort when the lungs are failing - An explorative qualitative study of the significance of religion in coping with illness in patients with COPDeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-03-24T22:27:40Z
dc.creator.authorWikstøl, David
dc.identifier.urnURN:NBN:no-57829
dc.type.documentProsjektoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/55023/1/Prosjektoppgave-medisin-David-Wikst-l.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata