Hide metadata

dc.contributor.authorYset, Simon Skjelbostad
dc.date.accessioned2017-03-10T22:28:27Z
dc.date.available2017-03-10T22:28:27Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationYset, Simon Skjelbostad. Danske vaktbikkjer og etiske nordmenn - En analyse og sammenligning av danske og norske journalisters forhold til journalistisk kultur og PR- og informasjonsbransjen.. Master thesis, University of Oslo, 2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/54579
dc.description.abstractI den internasjonale medielitteraturen regnes Norge og Danmark som like land tilhørende det samme mediesystemet. Men selv om mye synes likt; er det ulikheter mellom de to lands journalister som kan påvirke journalistikken? Er det en forskjell i danske og norske journalisters forhold til journalistisk kultur og PR- og informasjonsbransjen? Og kan ulik organisering av fagforeningene i de to land forklare eventuell ulik tilnærming til PR- og informasjonsbransjen? Med utgangspunkt i den store journalistundersøkelsen The Worlds of Journalsim Study (WJS) og intervjuer med journalister og fagforening, ser jeg i denne oppgaven på mulige ulikheter mellom de to land, og hvordan disse komme til syne. WJS og intervjuene bekrefter den store likheten tidligere studier har konkludert med, men avdekker at det er forskjeller mellom danske og norske journalister på flere områder. Svarene i WJS viser at danske journalister er mindre opptatt av sitt lands etiske regelverk, og opplever mer påvirkning fra ulike kilder som PR og myndighetspersoner enn de norske journalistene. Samtidig legger de danske journalistene stor vekt på å fylle vaktbikkje-rollen som en maktkritisk institusjon. De norske journalistene er mindre opptatt av dette idealet og sidestiller det med andre roller, som for eksempel det å nå et stort publikum, og å påvirke den politiske debatten. Disse ulikhetene bekreftes i stor grad av informantene som er intervjuet i denne oppgaven. Intervjuede journalister, som også har jobbet eller jobber innenfor PR- og informasjonsbransjen, beskriver ulik relasjon mellom de to bransjene, der danske journalister synes å ha en mer vennligsinnet innstilling til PR- og informasjonsbransjen enn de norske. Dette blir bekreftet i intervjuene med de to lands fagforeninger, der den danske organiserer begge yrkesgrupper, mens den norske ekskluderer journalister som bytter bransje. Dermed er det tegn som tyder på at organiseringen av fagforeningene kan ha innflytelse på synet og samspillet mellom de to yrkesgruppene, men det kan ikke denne oppgaven med sikkerhet konkludere med.nob
dc.description.abstractIn the international media literature Norway and Denmark are placed in the same media system. Despite the many similarities; are there differences in Danish and Norwegian journalists relation to journalistic culture and the PR-industry? And can the different ways of organizing journalist unions in the two countries explain different approaches to PR? Based on the survey The Worlds of Journalism Study (WJS) and interviews with journalists and their unions, I look into these possible differences, and how they appear, in this thesis. WJS and the interviews confirm the great similarity that previous studies have concluded, but reveals that there are differences between Danish and Norwegian journalists in some areas. WJS also indicates that Danish journalists are less concerned with ethical rules, and that they experience more influence from various sources such as PR and government officials than the Norwegian journalists do. Yet, the Danish journalists emphasis on filling a detached watchdog role, critical to those in power. The Norwegian journalists are less concerned with this ideal and equate it with other roles, such as Critical change agents and Populist disseminators. These differences are confirmed by the interviewed journalists. Some of them, who also have worked, or still working in public relations, describes unequal relationship between the two industries, where Danish journalists seem to have a friendlier attitude to PR than the Norwegians. This is confirmed in the interviews with the unions in the two countries, where the Danish organizes both journalists and PR-people, while the Norwegian exclude journalists who change to PR. There are some indications that the organization of journalistic unions can influence the interaction between the two professions, but on that I cannot conclude with certainty.eng
dc.language.isonob
dc.subjectDanmark
dc.subjectNorge
dc.subjectkomparative studier
dc.subjectnordiske medier
dc.subjectjournalistikk
dc.subjectmediesystemer
dc.subjectProfesjon
dc.titleDanske vaktbikkjer og etiske nordmenn - En analyse og sammenligning av danske og norske journalisters forhold til journalistisk kultur og PR- og informasjonsbransjen.nob
dc.title.alternativeDanish watchdogs and ethical Norwegians - An analysis and comparison of Danish and Norwegian journalists relation to journalistic culture and PReng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-03-10T22:28:27Z
dc.creator.authorYset, Simon Skjelbostad
dc.identifier.urnURN:NBN:no-57722
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/54579/28/Skjelbostad-Yset-masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata