Hide metadata

dc.contributor.authorBrostigen, Emilie
dc.date.accessioned2017-02-22T22:28:25Z
dc.date.available2017-02-22T22:28:25Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationBrostigen, Emilie. Bruk av retorisk teori som utgangspunkt i vurdering av elevers muntlige ferdigheter. Master thesis, University of Oslo, 2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/54043
dc.description.abstractHensikten med denne avhandlingen har vært å undersøke potensielle utfordringer og muligheter som kan oppstå, dersom man bruker retorisk teori gjennom et vurderingsskjema som grunnlag for vurdering. Oppgaven tar utgangspunkt i forskning som sier at retorikk har et potensiale til å kunne fungere som vurderingsgrunnlag og metaspråk for muntlig vurdering. Som hjelpemiddel for å framstille den retoriske teorien har jeg utformet et vurderingsskjema med vurderingskriterier basert på retorisk teori, og for å avdekke utfordringer og muligheter har jeg undersøkt hvordan to norsklærere, på henholdsvis 8. og 10. trinn på to ulike ungdomsskoler har opplevd bruken av vurderingsskjemaet. Vurderingsskjemaet ble også brukt som vurdering i to forskjellige sjangrer. Problemstillingen har vært følgende: Hvilke muligheter og utfordringer opplever lærere når de skal vurdere ungdomsskoleelevers muntlige ferdigheter med utgangspunkt i et vurderingsskjema basert på retorisk teori? Ved å avdekke eventuelle utfordringer og muligheter tilknyttet vurderingen, har jeg fått mulighet til å finne ut om retorisk teori fungerer, eller hvorfor det ikke fungerer som grunnlag for vurdering. Oppgaven bygger på datamateriale som er hentet fra transkripsjoner fra lærerintervju og notater fra observasjon. Jeg har benyttet meg av et kvalitativt forskningsdesign, i form av to casestudier. Gjennom datamaterialet har jeg prøvd å avdekke hvor de største muligheter og utfordringer ligger. Resultatene fra casene viser at det tenderer å være flere utfordringer enn muligheter knyttet til problemstillingen. Av utfordringer knyttet hovedproblemene seg til tre ting: vurderingsskjemaet var ikke er tilpasset den spesifikke vurderingssituasjonen lærerne hadde, retorisk teori oppleves som for omfattende i bruk i vurdering, og elevene på ungdomstrinnet er for unge til å se nytten av det som fungerende metaspråk. Resultatene i undersøkelsen min antyder at lærerne må operasjonalisere retorikken selv, og knytte det til den aktuelle vurderingssituasjonen. Dette krever en dyp forståelse av retorikk som mange lærere ikke har.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleBruk av retorisk teori som utgangspunkt i vurdering av elevers muntlige ferdigheternob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-02-22T22:28:25Z
dc.creator.authorBrostigen, Emilie
dc.identifier.urnURN:NBN:no-57129
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/54043/14/Masteroppgave--til-print.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata