Hide metadata

dc.date.accessioned2017-02-17T13:35:08Z
dc.date.available2017-02-17T13:35:08Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/53901
dc.description.abstractI tidsrommet 17. oktober – 22. november 2011 foretok Kulturhistorisk museum en arkeologisk utgravning av en lokalitet på Huseby av Skedsmo forrige prestegård (37/1). Undersøkelsen fant sted i forbindelse med realisering av reguleringsplan for Husebyjordet. Planområdet lå i dyrket mark og hage, og omfattet Husebyjordet og tunet på Huseby gård (Skedsmo forrige prestegård). Huseby gård, med tilliggende dyrket mark, er godt synlig i kulturlandskapet mellom E6 og Skedsmo sentrum. Planområdet lå på en høyde og terrenget faller etter hvert mot Nitelva i vest-sørvest og Leira i øst. Huseby gård ligger ca. 900 meter nordøst for Skedsmo middelalderkirke (id85451). 220-380 meter nord nordvest for kirka (id 85451) ligger gravfeltet ved Sten-Tærud skole (id 64342, id 12735, id 80237). Ved maskinell flateavdekking ble det åpnet 6151 m2 fordelt på fire felt, og funnet 312 strukturer som omfattet bosetningsspor. 71 stolpehull er tilknyttet seks ulike stolpebygde konstruksjoner. Fire av konstruksjonene ble avdekket på id143690, Felt 1 og Felt 2, og omfattet et toskipet, enfaset hus samt tre mulige treskipede hus som lå innenfor samme husområde. En stolperekke inntil dagens tun på Huseby og en firestolperskonstruksjon ble funnet på id144471, Felt 3 og Felt 4. 26 makroprøver fra langhusene er analysert. Det ble påvist byggkorn i prøver fra alle husene, og i enkelte ble det funnet emmer. Det foreligger 39 radiologiske dateringer fra utgravningen. Dateringene fra Felt 1 og Felt 2 er fra tidsspennet sen neolitikum/eldre bronsealder - tidlig merovingertid. Det toskipede huset er godt datert til eldre bronsealder. Dateringene kan hovedsakelig knyttes til to hovedaktivitetsfaser: husbebyggelse og dyrkning i eldre bronsealder og kokegroper i romertid/folkevandringstid. Dateringene fra Felt 3 og Felt 4 er fra tidsspennet yngre romersk jernalder til nyere tid med en hovedvekt på senmiddelalder. Prosjektleder: Grethe Bjørkan Bukkemoenen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleBosetningsspor, Huseby av Skedsmo forrige prestegård, 37/1, Skedsmo kommune, Akershus fylkeen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorRødsrud, Christian L.
dc.identifier.urnURN:NBN:no-57035
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/53901/1/RPT_A_Skedsmo_Huseby130214.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata