Hide metadata

dc.date.accessioned2017-02-15T14:26:16Z
dc.date.available2017-02-15T14:26:16Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/53880
dc.description.abstractHøsten 2010 ble det undersøkt tre lokaliteter på Hærland. Da lokalitet R2 på gården Revhaug 186/2 ble avskrevet omhandler rapporten utelukkende Lokalitet R3 på Vister 185/2 og 7 og Lokalitetet R1 på Bjørnstad 195/3. Ved registreringene foretatt av Østfold fylkeskommune i 2001 ble det ved prøvesjakting påvist et større antall boplassindikerende strukturer i form av stolpehull og kokegroper på de to øvrige lokaliteter. Dette kunne bekreftes ved utgravningen hvor det ble funnet 109 førreformatoriske strukturer på Vister i tillegg til 76 innenfor traseen på Bjørnstad. Lokalitetene er ikke totalundersøkt, da begge strekker seg uten for tiltaksområdet. På Vister ble det erkjent tre hustomter; Hus I, II og III. I tillegg ble det undersøkt en avfallsgrop som er samtidig med Hus I og II. Hus I og II er svært godt bevart. Hus I har tre rom med ulike funksjoner. Huset kan ha hatt smie eller fjøs i søndre del og boligdel i midtre del. I nordre del har det vært en ulokalisert ovn for røsting/tørking av korn. Det ble gjort en rekke funn i Hus I som for eksempel et spinnehjul og sort glittet dekorert keramikk som trolig er fra et hankekar. Hus II har på et tidspunkt blitt utvidet med en ny grind og ny veggrøft. Med utgangspunkt i husenes likartede konstruksjon og orientering samt funn og 14C-dateringer kan husene dateres til folkevandringstid. Hus III som kun er fragmentarisk erkjent kan 14C-dateres til middelalder, hvilket stemmer overens med funn av et kleberkar i en grop med ukjent funksjon. På Bjørnstad ble det innenfor traseen funnet to hustomter (I og II), en avfallsgrop og et antall kokegroper. Hustomtene ligger oven i hverandre og det er mulig at Hus I skal ses som en ombygging av eller tilbygging til Hus II. Strukturer knyttet til Hus I skjærer Hus II, og i tillegg skjæres begge husene av en stor avfallsgrop med keramikk og brent leirklining. Hus I har flere veggstolper og takbærende stolper bevart, mens Hus II kun kan identifiseres på grundlag av veggrøftene. Øvrige stolper i området er usikkert relatert til Hus II. 14C-dateringer og keramikk og hustypologi daterer samstemmende lokalitetet til eldre førromersk jernalder. Prosjektleder: Jes Martensen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleBoplasser med hus fra førromersk jernalder (R1) samt folkevandringstid og middelalder (R3), Bjørnstad 195/3 (R1) Vister, 185/2,7 (R3), EIDSBERG, ØSTFOLDen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorSolberg, Annette
dc.identifier.urnURN:NBN:no-57019
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/53880/1/RPT_Ost_Eidsberg_E18_Bjornstad_Vister_04032011.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata