Hide metadata

dc.date.accessioned2017-02-09T13:59:35Z
dc.date.available2017-02-09T13:59:35Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/53780
dc.description.abstractI perioden 19. oktober – 30.oktober 2015 ble det gjennomført en arkeologisk utgravning i forbindelse med realisering av reguleringsplan for Vikshagen, med formål å legge til rette for boligbygging i randsonen av dagens tettsted i Vik. Lokaliteten, id 177891, lå på Nordre Gjesval i Hole kommune, Buskerud. Planområdet utgjøres av en husmannsplass med gammel dyrket mark på en terrasse om lag 0,4 km sørøst for Vik sentrum. Ved maskinell flateavdekking ble det åpnet et område på 984 m2 og det fremkom til sammen 112 strukturer. Hoveddelen av de avdekte strukturene var stolpehull og kokegroper, men det forekom også et lite antall nedgravninger, ildsteder og en grøft. Det ble identifisert et treskipet langhus og en firestolperskonstruksjon fra romertid/folkevandringstid. Bygningene har trolig stått samtidig, og målte henholdsvis 26 x 6,5 meter og 2,7 x 2,5 meter. Omkring husområdet var et større aktivitetsområde med to konsentrasjoner og spredte forekomster av kokegroper. 14 kullprøver fra kokegroper, ildsteder og stolpehull er vedartbestemt ved Moesgård museum og 13 prøver er radiologisk datert, ti ved Ångströmlaboratoriet i Uppsala og tre ved Beta Analytic i Miami. Tolv makrofossilprøver er analysert av Sofi Ôstman ved MAL i Umeå. Resultatene har datert kokegropaktiviteten til perioden 230-580 e.Kr., med en trolig avslutning i første halvdel av 400-tallet e.Kr. Dateringer fra ildstedene og stolpehull i hus 1, i kombinasjon med dateringer av eldre strukturer innenfor husets grunnplan, daterer bruken av huset til slutten av yngre romertid-folkevandringstid, ca. 380-600 e.Kr. Dateringene fra hus 2 er gjort på trekull fra stolpehull og resultatene er sprikende, men flere forhold peker mot at huset har vært samtidig med hus 1. Prosjektleder:Grethe Bjørkan Bukkemoenen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleLanghus og kokegroper fra romertid/folkevandringstid, Nordre Gjesval, 193/6, Hole, Buskeruden_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorWinther, Torgeir
dc.identifier.urnURN:NBN:no-56971
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/53780/1/RPT_B_Hole_NordreGjesval.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata