Hide metadata

dc.contributor.authorFjæreide, Marianne
dc.date.accessioned2017-01-24T22:27:34Z
dc.date.available2017-10-17T22:30:47Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationFjæreide, Marianne. Forekomst og konsekvenser av traumer blant et utvalg LAR - pasienter. Master thesis, University of Oslo, 2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/53567
dc.description.abstractIntroduksjon: Traumer er en kjent problematikk blant personer med ruslidelser. Formålet med denne studien er å undersøke forekomst og opplevelse av traumer hos pasienter i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Studien er todelt. Første del er en kvantitativ artikkel med fire tabeller som vedlegg. Artikkelen er utformet etter Tidsskrift for psykisk helsearbeid sin forfatterveiledning, som er vedlagt. Etter artikkelen følger et beskrivende refleksjonsnotat som henviser til artikkel og tabeller der det er ansett nødvendig. Refleksjonsnotatet utdyper artikkelen med bakgrunn for temaet, samt etisk metodisk og teoretisk. I artikkelen er to forskningsspørsmål undersøkt: 1. Hva er forekomsten av traumer hos et utvalg Lar- pasienter, og 2. Hvordan opplever pasientene at traumer har påvirket deres liv og rusmiddelrelaterte problematikk. Metode: Artikkelen er en kvantitativ deskriptiv tverrsnittsstudie. Pasienter i LAR er kartlagt med det kvalitetsregister for rusbehandling som nå implementeres i Helse Vest. Data er overført til IBM SPSS Statistics 22. Det er utarbeidet krysstabeller der kji kvadratstester er foretatt for å undersøke om det er statistisk signifikans mellom kjønn i forekomst og opplevelse av traumer. Populasjon og utvalg: 69 LAR-pasienter med overført behandleransvar til førstelinjetjenesten. 24 kvinner og 45 menn. Prosedyre: Kvalitetssikringsprosjektet er fremlagt Regional Etisk Komite og er godkjent av Personvernombudet i Helse Bergen. Resultat: Ni av ti deltakere (88 %) rapporterer mellom en og seks traumer. Trettiåtte % kvinner oppgir å ha opplevd seks traumer. Pasientene rapporterer i stor/svært stor grad at traumer har påvirket deres liv og rusmiddelrelaterte problematikk. Konklusjon: Forekomst og påvirkningsgrad av traumer i utvalget er høyt. Resultatene viser med det at det er behov for å undersøke forekomst av traumer i en større sammenheng. Kvinner er i større grad enn menn er utsatt for traumer og opplever en større påvirkningsgrad av traumer. Personer som er utsatt for traumer er sjelden er utsatt for bare ett traume.nob
dc.description.abstractIntroduction Trauma is a well-known problem among people with substance abuse. The purpose of this study is to investigate the incidence and experience of traumatic events of patients in opioid maintenance treatment (OMT). This study has two parts. One part is an article with four attached tables. The article is written according to the instructions to the authors in the Journal of Mental Health that is enclosed as an attachment. After the article, a descriptive reflection note follows with reference to the article and tables, where it is considered necessary. Reflection note elaborates the article with a background of the subject, as well as methodological and theoretical ethics. In this article there are two research questions to explore: (1) what is the frequency of traumatic life events among the patients in opioid maintenance treatment? (2) How do patients manage the effect of traumatic experiences on their lives and the problems associated with the substances? Method The article used a descriptive quantitative study with a cross-sectional design. The study applied a Quality Registry tool for the substance use patients which now will be implemented in Helse Vest. The data was imported into the IBM SPSS Statistics 22. Cross tabulation and chi-square analysis were used to compare the statistical significance of the prevalence and experience of trauma across gender groups. Population and sample 69 patients (24 women and 45 men) in opioid maintenance treatment; the first-line services (general practitioners) had responsibility for their treatment. Procedure Quality Assurance Project is presented to the Regional Ethics Committee and approved by the data protection officer in the, Haukeland university hospital. Results Nine of ten participants (88%) reported from one to six injuries. Thirty-eight per cent of women experienced six traumas in childhood and adolescence. Perceived degree of trauma was too high. Conclusion: Incidence and degree of impact of traumatic life events in the sample is high. The results show the need to investigate the prevalence of trauma in a broader context. It appears that women are subjected to trauma more often than men are. Patients, who are exposed to traumatic event, rarely exposed to only one trauma.eng
dc.language.isonob
dc.subjectruslidelse
dc.subjecttrauma
dc.subjectsubstance use disorder
dc.subjectNøkkelord: Legemiddelassistert rehabilitering
dc.subjecttraumer Keywords: Medically assisted treatment
dc.subjectopioidavhengighet
dc.subjectopioid dependence
dc.titleForekomst og konsekvenser av traumer blant et utvalg LAR - pasienternob
dc.title.alternativePrevalence and consequences of trauma among selected opioid maintenance treatment patientseng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-01-24T22:27:34Z
dc.creator.authorFjæreide, Marianne
dc.identifier.urnURN:NBN:no-56747
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/53567/11/Mastergradsoppgave--Marianne-Fj-reide-2016.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata