Hide metadata

dc.date.accessioned2017-01-02T08:28:55Z
dc.date.available2017-01-02T08:28:55Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/53415
dc.description.abstractHela Hovden-projektet består av åtta stycken järnvinneanlägg och 21 stycken kolgropar. Dessa kontexter grävdes ut under två år. Denna första året, 2011 berörde fyra stycken järnvinneanlägg och sex stycken kolgropar. Fem stycken C-nummer har givits till denna grävning. Fyra stycken till anläggen, C57897-57900, Id 94006, 94040, 94050, 94098, De refereras även till som S1 till S4. Det sista C-nummret gick till de sex kolgroparna, C57901, Id 93989, 94000, 94005, 94011, 94025, 94051, refererade till som S5 till S10. Det andra året berörde fyra anlägg, C58400-58403: Id 94099, 94090, 93987, 93986, härefter refereras de till som S11 till S14. 15 kolgopar, C58404, grävdes även de ut det andra året, S15 till S29, Id 94089, 94073, 94048, 94031, 94083, 94334, 94038, 94022, 94032, 93984, 94097, 94075, 94059, 94026 och 94046. Området undersöktes för att rätta tillägga för vidare hytteutbyggning. Området registrerades från den 14. september till den 23. september 2005. Alla kontexter var belägna i ett hytteområde, sydöst om Rv9, nordöst om Hovden centrum. Området består förutom hytter av myrmark och fjällterräng med låg vegetation som ljung, en och en del träd. Anläggen avtorvades med maskin och rensades sedan upp förhand. Kolgroparna snittades med maskin och profilerna dokumenterades förhand. Totalstation användes till att dokumentera anläggen i plan medan kolgroparna även i plan dokumenterades förhand. Anläggen söktes igenom med metalldetektor för att fånga upp även minimala järnfynd. Av de 21 kolgroparna som behandlades under denna undersökning låg de allra flesta i skogspartier i närheten av hyttor i hytteområdet sydöst om Hovden centrum. De omgavs därmed med ett fåtal träd samt låg vegetation av ljung, en och liknande. Ett fåtal avvek dock något från denna beskrivning då de låg i trädgårdar precis vid hyttor. De hade alltså bara gräsmatta omkring sig och ett lätt buskage planterat av hytteägarna. Gällande de åtta anläggen så låg de i liknande placering som kolgroparna. De allra flesta låg i anknytning till hytter eller ankomstvägar till dem och den ytan vi hade att undersöka påverkades kraftigt av detta. Myrmark och sluttande terräng avgränsade också vid flertalet tillfällen den yta vi hade att undersöka och den yta där det logiskt kunde ligga en fortsättning på anlägget. Vid två tillfällen, S2 och S12, så låg det moderna byggnationer såsomutetoaletter och vedbodar inom tuftområdet och detta hade kraftigt påverkat de kontexter vi där återfann. Anläggen består till största delen av tufter med ugnssystem belägna inom dem. Slagghögar återfanns vid alla anläggen och det tillhörde vanligheten att vi återfann kollager, malmlager, kulturlager, eldstäder och liknande strukturer som traditionellt hör samman med denna typen av anlägg. Två av anläggen låg i återanvända kolgropar, S2 och S4. S3 och S14 hade fått kolgropar placerade inom sig efter anlägget tagits ur drift. Vid ett av fallen, S13, återfanns ingen tuft och detta berodde främst på att det här var tal om ett äldre Fas I-anlägg och de vanligen inte har tufter knutna till sig. Vid detta anlägget återfanns istället fyra ugnar av en äldre typ, hellegryter, och ett större rostområde. Fyra av anläggen har fått en väldigt ordinär datering gällande denna typ av strukturer. S1, S2, S4 och S11 hamnar alla i tidig medeltid. Två av anläggen har en möjlig uppstart i vikingatid och går sedan upp i medeltiden, detta gäller S3 och S12. S14 har vissa element inom sig som dateras till merovingertid och sedan är det igång upp i tidig medeltid. S13 är dock det anlägget som sticker ut mest och effektivt flyttar fram uppstarten av järnframställningen i Hovden från vad som tidigare var antaget. Detta anlägg har en uppstart under romersk järnålder och är i drift upp i vikingatid. De kolgropar som har daterats har hamnat i medeltid med enstaka uppstart i övergången mellan vikingatid och medeltid. Vidare har flertalet malm-, slagg-. vedarts- och osteololgiska analyser genomförts och deras resultat gås i detalj igenom i rapporten. Prosjektleder: Zanette Tsigaridas Glørstaden_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleJernvinneanlegg og kullgroper, Hovden, 2/1, Bykle, Aust-Agderen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorKile-Vesik, Jakob
dc.identifier.urnURN:NBN:no-56626
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/53415/1/RPT_AA_Bykle_Hovden_071114.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata