Hide metadata

dc.contributor.authorBrekke, Anne Trine Benum
dc.date.accessioned2016-10-06T22:27:41Z
dc.date.available2016-10-06T22:27:41Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationBrekke, Anne Trine Benum. Overleger og deres ledere Beskrivelser av og drøftelser omkring den aktuelle situasjonen i sykehus. Master thesis, University of Oslo, 2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/52813
dc.description.abstractBakgrunn: Ny lovgiving, innføring av enhetlig ledelse, overgang til foretaksstyring, mer fokus på økonomi, retningslinjer og kvalitetsregistre, samt fusjon og fisjon av sykehus er blant faktorene som har påvirket overlegers arbeidshverdag i sykehus de siste årene. Metode: Åtte overleger ansatt ved somatiske og psykiatriske avdelinger i Helse Sør - Øst er intervjuet i en kvalitativ studie. Problemstillingene er: Hva er informantenes erfaringer med og tanker omkring endringer som har blitt utført i sykehus de senere år og den nye ledelsen og ledelse generelt? Hvordan er fagmiljøet, legemiljøet? Har overlegene, som fagspesialister, innflytelse på ledelsesbeslutninger som tas? Hvilke erfaringer har informantene med oppgaveglidning og samarbeid med andre yrkesgrupper under den nye ledelsen? Hvilke følelser og mestringsstrategier har informantene i situasjonen? Hovedresultater: Administrativ ledelse har blitt overordnet den faglige ledelsen. Det å være overlege i Helse Sør - Øst er svært ulikt, noen har gode kår, mens andre er svært frustrerte. Det er lett for toppledere å ta beslutninger når man er langt unna og ikke ser konsekvensene. Stadig meldinger om endringer gir engstelse på grunnplan. Forandringsledelse utøves ikke klokt, ledelsen setter i gang ugunstige prosesser i organisasjonen. For lite oppmerksomhet vies de menneskelige faktorene. Linjeledere er overbelastet og det anbefales ledelse i team på flere nivåer, der faglig (klinisk) ledelse inkluderes. Fagutøvelsen verdsettes ikke, verken i beslutninger eller i anerkjennelse. Et godt fagmiljø er viktig, og legekulturen har et forbedringspotensiale flere steder. Overlegene overlesses med arbeid og en vanlig overlevelsesmekanisme er å ta på skylapper og fokusere på sine pasienter. Det er dannet en administrativ ledelsesgruppe med nytteetikk som basis som står i motsetning til overlegegruppen som utøver fagledelsen og som er fundert i fagetikken, en pliktetikk. Mellom disse grupper er det blitt en konflikt der man ser en polarisering og en eskalering i ord og handlinger.nob
dc.description.abstractBackground: New legislation, the introduction of unified management, transition to corporate governance, more focus on the economy, policies and records as well as mergers and demergers of hospitals are some of the factors which in recent years have influenced the work done by hospital physicians'. Method: Qualitative, interviews with 8 physicians employed at somatic and psychiatric departments in the South - East of Norway. Research questions: What are the experiences with, and thoughts on changes that have been implemented in hospitals. Furthermore, thoughts on new leadership and management in general? How is the medical environment? Have the senior physicians, in their role as specialists, any influence on decisions made by the management? What experiences have informants had with cooperation with other professions under the new management? What feelings and coping strategies have the informants had access to? Main results: Administrative management now outrank professional leadership in hospitals. The working conditions for physicians in hospitals in the South - East of Norway differs. Some physicians have good working conditions, whereas others are very frustrated. It seems easier for executives higher up in the system to make decisions when they are far away and do not see the consequences of their decisions “on the ground”. Constantly change notifications causes anxiety on the ground floor. Change leadership is not exercised wisely. The management initiates unfavourable processes in the organization, and too little attention is given to the human factors. Line managers are overloaded with work. Work in management teams, where clinical leadership is included on several levels in the organization, is recommended. The knowledge of physicians is valued less than before in the decision processes. A good team of physicians in the workplace is important, but the medical culture can benefit from improvement in several places. Senior physicians are overloaded with work tasks and a common survival mechanism is to focus on their patients. An administrative leadership group with a new ethic basement have been formed as opposed to the physician group performing the medical leadership, which is founded in the professional ethics. Between these groups there is a conflict in which one sees a polarization and an escalation in words and actions.eng
dc.language.isonob
dc.subjectprofesjonskamp
dc.subjectenvy
dc.subjectadministration
dc.subjectpower struggles
dc.subjectwork environment
dc.subjectthe Tarzan syndrome
dc.subjectsubgrupper
dc.subjectprima donna
dc.subjectphysicians
dc.subjectsubgroups
dc.subjectcontradictions
dc.subjectadministrasjon
dc.subjectprofessional management
dc.subjectleger
dc.subjectsykehusleger
dc.subjectstruggle
dc.subjectpsychodynamic
dc.subjectavhengighet
dc.subjectprimadonna
dc.subjecttarzansyndromet
dc.subjectdemotivation
dc.subjectfrustration
dc.subjectaddiction
dc.subjectmotivasjon
dc.subjectnarsissime
dc.subjectpsykodynamisk
dc.subjectfølgeskap
dc.subjectSurgeon
dc.subjectrespect
dc.subjectOverleger
dc.subjectmaktkamp
dc.subjectpsychiatrist
dc.subjectfollowers
dc.subjectkonflikt
dc.subjectlønnsmottakeratferd
dc.subjectdoctors
dc.subjectoppgaveglidning
dc.subjectsykehus
dc.subjectconflict
dc.subjectlæger
dc.subjectfrustrasjon
dc.subjectmission drift
dc.subjectmotivation
dc.subjectflukt
dc.subjectNPM
dc.subjectkamp
dc.subjectfagledelse
dc.subjectorganisasjonspsykologi
dc.subjectpragmatist
dc.subjectprofessional combat
dc.subjectorganizational psychology
dc.subjectdemotivasjon
dc.subjectrespekt
dc.subjectleadership
dc.subjectgrupper
dc.subjectmotsetninger
dc.subjectco-workers
dc.subjecthospital
dc.subjectescape
dc.subjectmisunnelse
dc.subjecttechnical supervisor
dc.subjectarbeidsmiljø
dc.subjectmedarbeidere
dc.subjectgroups
dc.subjectemployee behaviour
dc.subjectintergruppe
dc.subjectpragmatiker
dc.subjectintergroup
dc.subjectledelse
dc.subjectprestasjonstripper
dc.subjectsjukvård
dc.subjectmanagement
dc.subjectperformance stripper
dc.subjectNew Public Management
dc.subjectnarcissism
dc.subjectprofesjonell ledelse
dc.titleOverleger og deres ledere Beskrivelser av og drøftelser omkring den aktuelle situasjonen i sykehusnob
dc.title.alternativePhysicians and their leaders Descriptions of, and discussions about, the current situation in hospitalseng
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2016-10-06T22:27:41Z
dc.creator.authorBrekke, Anne Trine Benum
dc.identifier.urnURN:NBN:no-56214
dc.type.documentMasteroppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/52813/1/Brekke_ATB_2016.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata