Hide metadata

dc.contributor.authorFrøytlog, Jo Inge Johansen
dc.date.accessioned2016-09-07T22:27:44Z
dc.date.available2016-09-07T22:27:44Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationFrøytlog, Jo Inge Johansen. Har implisitte teorier om personlighet blant arbeidsledige jobbsøkere implikasjoner for kvaliteten i deres jobbsøkingsprosess?. Master thesis, University of Oslo, 2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/51995
dc.description.abstractTema og problemstilling
 Oppgaven ser på mulige sammenhenger mellom arbeidsledige jobbsøkeres implisitte teorier om personlighet og et utvalg selvreguleringsprosesser av relevans for utvikling av kvalitet i jobbsøkingsprosessen. Oppgavens overordnede problemstilling er: Har implisitte teorier om personlighet blant arbeidsledige jobbsøkere implikasjoner for kvaliteten i deres jobbsøkingsprosess? Teori Oppgaven bygger på Carol Dwecks implisitte teorier med fundament i sosial-kognitiv teori. Videre bygger oppgaven på en prosessorientert forståelse av jobbsøkingskvalitet. Et sentralt element i en slik forståelse er i hvilken grad jobbsøkere er selvregulerende i jobbsøkingsprosessen. Implisitte teorier har i en rekke sammenhenger vist seg å være et fruktbart utgangspunkt i forståelsen av individuelle forskjeller når det gjelder hvor læringsorientert mennesker makter å være i møte med personlige og sosialt krevende utfordringer. Å være arbeidsledig jobbsøker er et eksempel på en potensielt personlig og sosialt krevende livssituasjon som kan sette på prøve vår opplevelse av hvem vi er. En allerede eksisterende modell for sammenhenger mellom implisitte teorier og selvreguleringsprosesser videreutvikles og tilpasses jobbsøkingsprosessen.
 Metode Den metodiske tilnærmingen er kvantitativ og ikke-eksperimentell. Deltakere svarer på standardiserte spørreskjema som er tilpasset en teoretisk modell, videreutviklet etter Burnette, O ́Boyle, VanEpps, Pollack og Finkel (2013). Modellen gir grunnlag for formulering av hypoteser som testes ut empirisk. Datamaterialet analyseres ved hjelp av korrelasjonsanalyser og regresjonsanalyser. Mulige mediatoreffekter testes ved hjelp av Sobel-testen. Analyser av data gjøres ved hjelp av dataprogrammet SPSS, bortsett fra Sobel-testen som regnes ut manuelt. Resultater og konklusjoner Den teoretiske modellen blir delvis bekreftet. Korrelasjonsanalyser tyder på at når implisitt teori om personlighet blant arbeidsledige jobbsøkere beveger seg mot formbar teori 1) reduserer dette sannsynligheten for å være prestasjon/unngåelsesorientert i målorienteringen i jobbsøkingsprosessen, 2) reduserer dette sannsynligheten for å ha motiver for å søke tilbakemelding i jobbsøkingsprosessen som er orientert mot beskyttelse av egne følelser og kontroll over andres oppfatninger av en selv for å hindre negative bedømminger, og 3) øker dette sannsynligheten for å ha motiver for å søke tilbakemelding i jobbsøkingsprosessen som er orientert mot behovet for nyttig informasjon. To hierarkiske multiple regresjonsanalyser nyanserer funn fra korrelasjonsanalysene, og antyder mediatoreffekter. Dette er i tråd med Molden og Dwecks (2006) beskrivelser av implisitte teorier som bakenforliggende psykologisk filtre for konstruksjon av mening. Sobel-testen gir ikke støtte til slike effekter, men konfidensintervaller tyder på at slike effekter ikke bør utelukkes på populasjonsnivå.
 
 Resultatene tyder samlet på at implisitte teorier om personlighet blant arbeidsledige jobbsøkere har implikasjoner for kvaliteten i deres jobbsøkingsprosess, og det argumenteres avslutningsvis for at Carol Dwecks implisitte teorier kan bidra til en utvidet forståelse av individuelle forskjeller i arbeidsledige jobbsøkeres kapasitet til selvregulering i jobbsøkingsprosessen.nor
dc.description.abstractThe thesis looks at possible links between unemployed job seekers implicit theories of personality and a selection of self-regulation processes of relevance to the development of quality in the job search process. The overarching question is: Do implicit theories of personality among unemployed jobseekers have implications for the quality of their job search process? Theory
 The thesis is based on Carol Dweck s implicit theories, rooted in social-cognitive theory. Moreover it is based on a process-oriented understanding of job search quality. A key element to such an understanding is the degree to which jobseekers are self-regulating in their job seeking. Implicit theories have in a variety of contexts proven to be a promising theoretical framework in understanding individual differences in the capacity to learn in the face of personally and socially demanding challenges. Being an unemployed jobseeker could be such a personally and socially challenging situation that may put to the test our perceptions of who we are. An already existing model for relations between implicit theories and self-regulation processes is further developed and customized to the job search process. Method
 The methodological approach is quantitative and non-experimental. Participants have answered standardized questionnaires customized to the theoretical model. This new model provides a basis for formulating hypotheses being tested empirically. The data were analyzed using correlation analysis and regression analysis. Possible mediation effects were tested using the Sobel test. Results and conclusions
 The theoretical model is partially confirmed by the results. Correlation analyzes indicate that when implicit theory of personality among unemployed jobseekers is moving towards incremental theory it 1) reduces the probability of having a goal orientation oriented towards achievement/avoidance in the job search process, 2) reduces the probability of having motives to seek feedback in the job search process that are oriented towards the protection of one's ego and control over others perceptions of oneself to prevent negative judgements, and 3) increases the probability of having motives to seek feedback in the job search process that are oriented towards the need for useful information. Two hierarchical multiple regression analyzes nuance findings of correlation analyzes and suggests mediation effects. This is in line with Molden and Dweck s (2006) conceptualizations of implicit theories as underlying psychological filters for construction of meaning. The Sobel test does not provide support for such effects, but confidence intervals suggest that such effects should not be ruled out at the population level. The results suggest overall that implicit theories of personality among unemployed jobseekers do have implications for the quality of their job search process, and it is argued in the final conclusion that Carol Dweck s implicit theories can contribute to a broader understanding of individual differences in unemployed job seekers capacity for self-regulation in the job search process.eng
dc.language.isonor
dc.subjectImplisitte
dc.subjectteorier
dc.subjectom
dc.subjectpersonlighet
dc.subjectarbeidsledighet
dc.subjectjobbsøkingskvalitet
dc.subjectselvregulering
dc.titleHar implisitte teorier om personlighet blant arbeidsledige jobbsøkere implikasjoner for kvaliteten i deres jobbsøkingsprosess?nor
dc.titleDo implicit theories of personality among unemployed jobseekers have implications for the quality of their job search process?eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2016-09-07T22:27:44Z
dc.creator.authorFrøytlog, Jo Inge Johansen
dc.identifier.urnURN:NBN:no-55414
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/51995/1/ferdig-masteroppgave-2016.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata