Hide metadata

dc.date.accessioned2016-08-31T11:46:41Z
dc.date.available2016-08-31T11:46:41Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/51875
dc.description.abstractI perioden 31. mai – 3. september 2010 ble det gjennomført en arkeologisk undersøkelse av steinalderboplass, id. 132329 i forbindelse med utbygging av en eiendom for boligformål. Undersøkelsesområdet besto av en brakkliggende hage som tidligere har vært dyrket mark. Ved registreringen av Akershus fylkeskommune var lokaliteten avgrenset til ca. 400 m2. Boplassområdet lå 45 moh. og var omgitt av delvis gammel eikeskog iblandet noe furu og gran. Ved den arkeologiske undersøkelsen ble et område på ca. 200 m2 maskinelt flateavdekket. Utgravningen foregikk som en konvensjonell steinalderutgravning. Det ble påvist seks strukturer, hvorav et nedgravd ildsted, et ovnsanlegg, en beingrop, en kokegrop og to groper/stolpehull. Det littiske funnmaterialet omfatter 2389 artefakter av ulike råstoff, i hovedsak av flint. I tillegg ble det funnet ca. 800 keramikkskår (hvorav ca. 100 var dekorert). De dekorerte skårene, viser sammen med fragmenter av tynn- og spissnakkete flintøkser opphold på boplassen i tidligneolittikum. En 14C -datering av et brent bein fra et nedgravd ildsted ga resultatet 3705-3660 BC. Videre ble beingropa datert til eldre bronsealder, kokegropen til yngre bronsealder, og ovnsanlegget til førromersk jernalder. Dessuten antyder deler av gjenstandsmateriale et kortere opphold i senmesolitikum, fase 3. Vedartsbestemmelser er utført av Helge I. Høegh, og 14C -dateringene ved Nasjonallaboratoriet for 14Cdatering ved NTNU. Det ble ikke funnet noen makrofossil i prøvene analysert av NOK/Anine Moltsen. Osteologisk analyse er utført av Anne Karin Hufthammer ved Universitetet i Bergen. Fragmenteringsgraden gjorde at de alle fleste brente bein ikke kunne bestemmes, men tre arter ble påvist, - svin/villsvin, alke/teist og sau/geit. Den siste bestemmelsen gjelder et bein funnet i ovnsanlegget datert til førromersk jernalder, de to første i strukturen datert til tidligneolittikum. Prosjektleder: Hege Damlienen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleBoplass fra tidligneolittikum, bronsealder og jernalder. Haslum, 51/23, 33, 78, Frogn, Akershusen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorÅhrberg, Eva Schaller
dc.identifier.urnURN:NBN:no-55296
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/51875/1/RPT_A_Frogn_Haslum_250113.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata